Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2008թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի նկարագրությունը և գործածման կարգը:

 

Հոդված 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական խորհրդանիշներից է:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը եռագույն է` վերևից ներքև կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, աջ կողմի երկու ծայրերից սկսվող և դրոշի մեկ երրորդ հատվածում միացող սպիտակ գույնի հնգատամ սանդղանման զարդանախշով: Կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, անկախության և ազատության համար: Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո: Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչական տաղանդը և աշխատասիրությունը: Դրոշի  լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունն է` 1:2-ի: Սույն մասով նախատեսված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի լայնության և երկարության հարաբերության չափերի պահպանմամբ կարող է օգտագործվել նաև փոքր կամ մեծ չափի դրոշ:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի նկարագրության գունավոր պատկերը ներկայացվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածում:

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի գործածումը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը մշտապես բարձրացվում է`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նստավայրի,

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի,

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետութ­յան կառավարութ­յան,

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների,

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության մարմինների,

մարդու իրավունքների պաշտպանի,

հան­րա­պետական գործադիր մարմինների,

պետական կառավարման այլ մարմինների,

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների (ծառայությունների, խորհուրդների, հանձնաժողովների),

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակա­ռավարման մարմինների (այդ թվում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) շենքերի վրա:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը մշտապես պետք է բարձրացվի օտարերկրյա պետությունների տարածքում գտնվող` Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների  և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ պաշտոնական ներկայացուց­չությունների շենքերի վրա` միջազգային իրավունքի նորմերին, դիվանա­գիտական արարողակարգի կանոններին և ընդունող պետությունների սովորույթներին համապատասխան:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը բարձրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարզական պաշտոնական առաջնությունների բացման և իջեցվում է փակման արարողությունների ժամանակ:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը մշտապես տեղա­դրվում է՝

պաշտո­նա­կան, աշխատանքային և հանդի­սավոր արարողությունների համար նախատեսված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության Նախագահի նստավայրի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության Ազգային ժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության կառա­վարության, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության դատարանների դա­տական նիստերի, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստերի դահլիճներում:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը տեղադրվում է`

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի և Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության Ազգային ժողովի այլ մարմինների, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության Գերագույն դատարանի նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի, մարդու իրավունք­ների պաշտպանի, հանրապետական գործադիր մար­մինների, պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների (ծառայությունների, խորհուրդների, հանձնաժողովների) ղեկավարների, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության դատավորների և դատախազների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների (այդ թվում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետի), օտարերկրյա պետությունների տարածքում գտնվող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվա­նա­գիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների աշխատասենյակ­ներում, ուսումնական հաստատությունների սրահներից կամ նախասրահներից մեկում:

Սույն հոդվածով նախատե­սված դեպքերից բացի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը կարող է տեղադրվել այլ վայրերում, շենքերի, շինություն­ների, այդ թվում` բնակելի շենքերի վրա:

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը կարող է ամրաց­վել՝

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տության Նախագահի փոխադրամիջոցների վրա, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի փոխադրամիջոցների վրա` միայն արտասահմանյան պատվի­րակությունների այցերի ժամանակ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արարողակարգի հիմնադրույթներին համապատասխան, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակությունների ղեկա­վար­ների, դիվանագիտական և մշտական ներկայացուցչությունների ղեկավա­րների փոխադրամիջոցների վրա` ընդունող պետությունների արարողակարգին համապատասխան:

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրական պաշտոններում նշանակվող անձանց կամ օրենքով սահմանված այլ անձանց երդման արարողությունն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի ներքո:

6. Սույն հոդվածով նախատե­սված դեպքերից բացի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի և դրա պատկերի գործածման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի բարձրացումը, իջեցումը,

                  փոխանցումը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի բարձրացման, իջեցման, փոխանցման արարողակարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը իջեցվում է պաշտոնապես հայտարարված սգո օրերին կամ սգո արարողությունների ժամանակ` մինչև դրոշաձողի մեջտեղը: Դրոշի վերևի մասում ամրացվում է սև ժապավեն, որի երկարությունը հավասարեցվում է  դրոշի երկարությանը:

 

Հոդված 5.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի գործածումը սգո

                   արարողությունների ժամանակ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մահացած (զոհված) քաղաքացուն զինվորական հարգանքի տուրք մատուցելու նպատակով կազմակերպված սգո արարողությունների ժամա­նակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում  մահացածի դին և դագաղը ծածկվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշով: Աճյունը հողին հանձնելուց առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը հանձնվում է մահացածի (զոհվածի) հարազատներին:

 

Հոդված 6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի գործածումը օտարերկրյա պետության դրոշի հետ

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը օտարերկրյա պետության դրոշի հետ միաժամա­նակ բարձրացնելու անհրաժեշտության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը պետք է բարձրացվի տվյալ շենքի ձախ կողմից (դեմքով դեպի այդ շենքը): Եթե միաժամանակ բարձրացվում են կենտ թվով մի քանի դրոշներ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը պետք է բարձրացվի դրանց մեջտեղում: Եթե բարձրացվում են զույգ թվով (2-ից ավելի) դրոշներ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը պետք է բարձրացվի կենտրոնից ձախ:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշն այլ պետությունների դրոշների հետ միաժամա­նակ բարձրացվելու դեպքում այլ պետությունների դրոշների չափերը չեն կարող գերազանցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի չափերը:

 

Հոդված 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշին ներկայացվող պահանջները

 

1. Բարձրացված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի ամբողջական, մաքուր և չգունաթափված, ընդ որում, դրոշի ներքևի մասը պետք է գտնվի գետնից 2,5 մետրից ոչ պակաս բարձրության վրա:

2. Դրոշի երկարության հարաբերությունը դրոշաձողի երկարության նկատմամբ պետք է լինի 1:1,7-ից ոչ պակաս:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը ուղղահայաց դիրքով կախելու դեպքում պետք է շրջել այնպես, որ դեմքով դեպի դրոշը կանգնելիս կարմիր, կապույտ, նարնջագույն գույների հերթականությունը ձախից աջ  չխախտվի, իսկ սպիտակ գույնի հնգատամ սանդղանման զարդանախշը լինի դրոշի ներքևի մասում:

Սույն օրենքով սահմանված կարգով մշտապես բարձրացված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը գիշերային ժամերին պետք է լուսավորվի:

 

Հոդված 8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի ընդօրինակումը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների դրոշները պետք է տարբերվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշից:

 

Հոդված 9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի գործածումը զինված ուժերի և    

                  այլ զորքերի կողմից

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը բարձրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի, զորամասերի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի առանձին ստորաբաժանում­ների, ինչպես նաև այլ զորքերի մշտական տեղակայման վայրերում` հանդիսությունների և պաշտոնական արարողությունների ժամանակ (զորահանդես, շարային ստուգատես, զինվորական երդում, տոնական միջոցառումներ և այլ հատուկ դեպքեր):

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի կանոնադրություններով նախատես­ված դեպքերում զորամասի մարտական դրոշը դուրս բերելիս դուրս է բերվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը զորամասի մարտական դրոշի հետ միաժամա­նակ դուրս բերելու և տեղադրելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 10.  Պատասխանատվությունը սույն օրենքի պահանջները խախտելու դեպքում

 

Սույն օրենքի պահանջների խախտումը առաջացնում է պատասխանատվություն օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հոդված 11. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հոդված 12. Անցումային դրույթ

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահության 1993 թվականի հունվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշի օգտագործման կարգը, կանոնադրությունը և հրահանգը հաստատելու մասին» որոշումը:

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ             

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

                                                                  

       24 դեկտեմբերի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-55-Ն