«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Ընդունված է 2008 թվականի

դեկտեմբերի 24-ին

 

 

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (20 հոկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-136) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետում.

1) «մեկ ամսվա ընթացքում» բառերից առաջ լրացնել «բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքի`» բառերը.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.

«Բացառապես առևտրի հարկ վճարողների համար մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների, ծառայությունների գնումների դիմաց կանխիկ դրամով վճարման գումարի առավելագույն չափը լրացուցիչ ավելացվում է 2 մլն դրամի չափով, եթե կատարված ձեռքբերումները հիմնավորված են հաշվարկային փաստաթղթերով կամ հսկիչ-դրամարկղայինմեքենաների կտրոններով կամ կրճատ հաշվարկային փաստաթղթերով կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում կատարված ձեռքբերումների մասով հարկային մարմիններին սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացվել են տեղեկություններ (այդ թվում` հաշվարկային փաստաթղթերում նշված պայմաններից էականորեն տարբերվող պայմաններով կատարված գործարքի մասով) և այդ տեղեկությունների հավաստիությունը հարկային մարմինների կողմից օրենքով սահմանված կարգով հիմնավորվել է:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

30 դեկտեմբերի 2008թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-89-Ն