«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված է 2006 թվականի

փետրվարի 15-ին

 

 

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) «ա» կետով սահմանված աղյուսակի «Սահմանափակման մեծությունը (հազար դրամ)» սյունակի 2-րդ տողում «100» թիվը փոխարինել «300» թվով.

2) «բ» կետով սահմանված աղյուսակի «Սահմանափակման մեծությունը (մլն դրամ)» սյունակի 2-րդ տողում «1» թիվը փոխարինել «3» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

17 մարտի 2006թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-264