«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2015թ. սեպտեմբերի 30-ին

Հոդված 1. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2005  թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-238 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) «ե» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ե) առաջին դասի երկրորդ քարտուղարի աստիճանը.».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե.1» կետ.

«ե.1) երկրորդ դասի երկրորդ քարտուղարի աստիճանը.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Սույն օրենքի 27-րդ հոդվածով նախատեսված արտաքին մրցույթի արդյունքներով կցորդի կամ այլ պաշտոնում նշանակված անձին համապատասխանաբար կցորդի կամ տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական աստիճանը շնորհվում է սույն օրենքի 29-րդ հոդվածով սահմանված փորձաշրջանը հաջողությամբ անցնելու դեպքում:

  1. Հերթական դիվանագիտական աստիճանը, բացառությամբ բարձրագույն դիվանագիտական աստիճանի, շնորհվում է, երբ դիվանագետը համապատասխանաբար ավելի ցածր դիվանագիտական աստիճանով ծառայել է հետևյալ ժամկետներում.

ա) կցորդ, երրորդ քարտուղար` առնվազն երեք տարի.

բ) երկրորդ դասի երկրորդ քարտուղար, առաջին դասի երկրորդ քարտուղար, երկրորդ դասի առաջին քարտուղար, առաջին դասի առաջին քարտուղար` առնվազն երկու տարի.

գ) երկրորդ դասի խորհրդական` առնվազն երեք տարի:

  1. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հերթական դիվանագիտական աստիճանը շնորհվում է սույն օրենքի 35-րդ հոդվածով նախատեսված` դիվանագետի ատեստավորման հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին դրական եզրակացություն ներկայացնելու դեպքում:
  2. Բացառիկ դեպքերում` ծառայության մեջ ունեցած լուրջ հաջողությունների, անբասիր աշխատանքի համար, մրցութային ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը կարող է հերթական դիվանագիտական աստիճան շնորհել սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամկետից շուտ կամ շնորհել արտահերթ դիվանագիտական աստիճան:
  3. Արտահերթ դիվանագիտական աստիճանի կամ ժամկետից շուտ հերթական դիվանագիտական աստիճանի շնորհումը կարող է իրականացվել ծառայության ընթացքում ոչ ավելի, քան երկու անգամ:»։

 

Հոդված 3. 

  1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից։
  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին երկրորդ քարտուղարի դիվանագիտական աստիճան ունեցող այն դիվանագետներին, որոնց երկրորդ քարտուղարի դիվանագիտական աստիճան ստանալու պահից անցել է առնվազն երկու տարի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` երկամսյա ժամկետում, շնորհում է առաջին դասի երկրորդ քարտուղարի աստիճան, իսկ երկրորդ քարտուղարի դիվանագիտական աստիճան ունեցող մյուս դիվանագետներին` երկրորդ դասի երկրորդ քարտուղարի աստիճան` հաշվի առնելով մրցութային ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացությունը: Վերջիններիս ծառայության ժամկետը մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը հաշվարկվում է հաջորդ դիվանագիտական աստիճանը ստանալու համար պահանջվող ծառայության ժամկետում:
  3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին երկրորդ դասի խորհրդականի աստիճան ունեցող դիվանագետներին հաջորդ դիվանագիտական աստիճանը շնորհվում է, եթե նրանք այդ աստիճանով ծառայել են առնվազն երկու տարի:

  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2015թ. հոկտեմբերի 9

Ստեփանակերտ

ՀՕ-43-Ն