«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-238 օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «նախարարը:» բառից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նախադասություն.

«Հայեցողական պաշտոններ չզբաղեցնող դիվանագետների նկատմամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված խրախուսումն իրականացվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 47-րդ հոդվածի՝

1) վերնագրում «բավարարումը և փոխհատուցման վճարները» բառերը փոխարինել «աշխատավարձը և ծախսերի փոխհատուցումը» բառերով.

2) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ.

«1. Դիվանագետների վարձատրության, այդ թվում՝ հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի, աշխատավարձի բնականոն աճի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով:».

3) 2-րդ մասում «դրամական բավարարումից» բառերը փոխարինել «աշխատավարձից» բառով.

4) 5-րդ մասում «հավելավճար» բառը փոխարինել «փոխհատուցում» բառով.

5) 7-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-81-Ն