«Դեղերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունվել է 2000թ. փետրվարի 15-ին

Հոդված 1. «Դեղերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1 հոդվածի «ժէ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ժէ) դեղատնային կրպակ՝ ձեռնարկություն կամ ձեռնարկության ստորաբաժանում, որը կատարում է մանրակշռում, փաթեթավորում, պահպանում, ոչնչացում, ինչպես նաեւ իրականացնում առանց դեղատոմսի բաց թողման ենթակա դեղերի, բժշկական նշանակության, հիվանդի խնամքի, սանիտարային եւ հիգիենայի, ուղեկցող այլ ապրանքների առեւտուր, համապատասխան խորհրդատվություն եւ տեղեկատվություն»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                        Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 մարտի 2000 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-93