Դեղերի մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունվել է 1999թ. փետրվարի 12-ին

   Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառությունը, որն ընդգրկում է դրանց արտադրությունը, պատրաստումը, կշռաչափումը, փաթեթավորումը, գրանցումը, որակի հսկողությունը և այլ գործողություններ` դեղերի ստացման կամ ոչնչացման նպատակով, դեղերի ձեռքբերումը, պահպանումը, պահեստավորումը, բաշխումը, բացթողումը, վաճառքը, արտահանումը, ներմուծումը, դրանց մասին տեղեկատվությունը, գովազդը,   ինչպես նաեւ սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  պետական  մարմինների  լիազորություններն  այդ ոլորտներում£

 

       Հոդված 1. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

    Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հասկացությունները.

     ա) դեղ` կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված կշռաչափված միջոց, որն ստացվել է մեկ  կամ մի քանի դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի հիման վրա, ունի ստանդարտ բաղադրություն, անփոփոխ անվանում, անհրաժեշտ դեղաչափ, դեղաձև և ձևավորում: Այն նախատեսվում է մարդու և կենդանու հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման, անզգայացման, հղիության կանխման համար,  ազդում է օրգանիզմի ֆունկցիաների վրա£

     Դեղեր են համարվում նաև`

    հականեխիչ միջոցները (անտիսեպտիկներ)`վարակիչ և մակաբուծային  հիվանդու-թյունների հարուցիչները, ինչպես նաև դրանց փոխանցողներին ոչնչացնող կամ  վերացնող    միջոցները.

    վարակազերծիչ միջոցները` հակամանրէային ակտիվությամբ օժտված նյութերը, որոնք օգտագործվում են   բժշկական նշանակության առարկաների վարակազերծման համար.

    իմունակենսաբանական պատրաստուկներ` մանրէային,  կենդանական, բուսական և այլ կենսատեխնոլոգիական ծագում ունեցող պատրաստուկները, որոնք օգտագործվում են հիվանդությունների   կանխարգելման, ախտորոշման  և բուժման  նպատակով.

    հոմեոպատիկ միջոցներ` դեղեր, որոնք համապատասխան դեղաչափերով պատրաստվում և օգտագործվում են հոմեոպատիայի օրենքների համաձայն և ներառված են դեղերի պետական   գրանցամատյանի  հատուկ բաժնում.                                                              

   բ) դեղանյութ` կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված բնական, սինթետիկ, կենսատեխնոլոգիական ծագում ունեցող նյութ,    որն  օգտագործվում է դեղերի պատրաստման և  արտադրության համար.

   գ) դեղաձեւ`  սահմանված  բաղադրակազմով, գործածման համար որոշակի  ձևով   դեղահատեր,  հաբեր, պատիճներ, կաթիլներ, սրվակներ, ներարկման հեղուկներ և այլն, կայուն ագրեգատային վիճակով (պինդ, մածուցիկ, հեղուկ,  գազանման), ֆիզիկական  և քիմիական հատկանիշների համալիր բնութագրով օժտված   թողարկման ձև.

    դ) դեղագրություն` դեղի բաղադրակազմ և դեղաձև,   որում հիմնական և այլ դեղանյութերը, օժանդակ նյութերը, լցանյութերն  ու այլ բաղադրամասերը թվարկված են դեղի նպատակային ազդեցության կրման աստիճանական հաջորդականությամբ  և դեղի պատրաստման համար անհրաժեշտ քանակներով.

    ե) դեղատոմս`  հաստատված  փաստաթուղթ, որով  բժիշկը  դիմում է դեղագործին'  դեղի բաղադրության, պատրաստման, դեղաչափերի, ձևավորման ու բացթողման, իսկ հիվանդին`    դեղի օգտագործման մասին ցուցումներով,  պարունակում է  այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն£

     Դեղատոմսերի տեսակներն են`

     - թմրադեղերի.

     - հոգեմետ դեղերի.

     - սովորական.

     Դեղատոմսերի ձևերը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը.

    զ) դեղատնային ապրանքներ` դեղեր,  բժշկական նշանակության, հիվանդի խնամքի, սանիտարային  և  հիգիենայի ապրանքներ.

   է) բժշկական նշանակության ապրանքներ` հիվանդությունների  կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման, հղիության  կանխման    նպատակով օգտագործվող  առարկաներ, իրեր,  գործիքներ, սարքավորումներ, սարքեր.

    ը) թմրադեղեր` թմրամոլություն առաջացնող դեղեր, որոնց ցանկը, ներմուծման, արտահանման, արտադրության, ստացման, պահպանման, հաշվառման, բացթողման, վաճառքի, օգտագործման և ոչնչացման կարգը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ.

    թ) ազգային դեղամատյան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բժշկական գործածության թույլատրված հիմնական  դեղերի դեղաբանական և դեղաբուժական  հատկանիշների  նկարագրությունների ժողովածու.

    ժ) դեղագործական գործունեություն` դեղագործական արտադրանքի արտադրության, տեղափոխման, պահպանման, բացթողման,  խորհրդատվության, բաշխման, իրացման, արտահանման,  ներմուծման և ոչնչացման բնագավառում իրականացվող  գործունեություն.

    ժա) դեղաչափ`  դեղի միանվագ, համօրյա, կուրսային, բուժական   ընդունման համար սահմանված քանակ.

   ժբ) դեղերի պետական գրանցամատյան (ռեեստր)` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված դեղերի մասին տեղեկություններ ընդգրկող փաստաթուղթ.

   ժգ) հիմնական դեղերի ցանկ` փաստաթուղթ, որում ընդգրկված դեղերը հիմնականում ապահովում են բնակչության առողջության պահպանումը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ցանկացած պահի պետք է առկա լինեն բավարար քանակով և համապատասխան դեղաձևերով£ Հիմնական դեղերի ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ՝ կառավարության լիազորած մարմին).

   ժդ) դեղագիրք`  դեղերի որակը նորմավորող չափանիշների ժողովածու.

   ժե) հսկվող դեղեր` թմրադեղեր  և  հոգեմետ  դեղեր, որոնց ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը.

   ժզ) դեղատուն` ձեռնարկություն կամ ձեռնարկության ստորաբաժանում, որը պատրաստում է դեղեր, կատարում դեղերի որակի ներդեղատնային հսկողություն, մանրակշռում, փաթեթավորում, պահպանում, ինչպես նաև իրականացնում է դեղերի,  բժշկական նշանակության   և  ուղեկցող  այլ ապրանքների առևտուր,  համապատասխան  խորհրդատվություն և տեղեկատվություն.

   ժէ) դեղատնային կրպակ՝ ձեռնարկություն կամ ձեռնարկության ստորաբաժանում, որը կատարում է մանրակշռում, փաթեթավորում, պահպանում, ոչնչացում, ինչպես նաև իրականացնում առանց դեղատոմսի բաց թողման ենթակա դեղերի, բժշկական նշանակության, հիվանդի խնամքի, սանիտարային և հիգիենայի, ուղեկցող այլ ապրանքների առեւտուր, համապատասխան խորհրդատվություն եւ տեղեկատվություն.

   (խմբ. 03.03.2000)

  ժը) դեղագետ`   դեղագործական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձ.

  ժթ) դեղագործ` դեղագործական միջնակարգ  կրթություն ունեցող անձ£

 

    Հոդված 2.   Դեղագործական գործունեությամբ զբաղվելը

 

  Դեղագործական գործունեությամբ զբաղվելու  իրավունք ունեն   բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ստացած և լիցենզիա  ունեցող անձինք:

  Դեղագործական գործունեությամբ  ապօրինի զբաղվելու  համար պատասխանատվությունը սահմանվում է օրենքով:

   Մասնագիտական պարտականությունները   խախտելու  կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար դեղագործական գործունեությամբ  զբաղվողները պատասխանատվություն են կրում սույն օրենքով սահմանված կարգով:

 

     Հոդված 3. Դեղագործական գործունեության լիցենզավորումը

 

  Դեղագործական գործունեության համար լիցենզիա տալիս է ու լիցենզիայից զրկում է կառավարության լիազորած մարմինը:

   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում դեղագործական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիա  տրվում է`

   -դեղերի արտադրության.

   -դեղաբույսերի   մշակման   և վաճառքի.

   -դեղատնային գործունեության.

   -դեղերի առևտրի.

   -դեղերի ներմուծման և արտահանման.

  -թմրադեղերի առևտրի  համար:

  Անասնաբուժական դեղերի իրացման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

   
  Հոդված 4.   Բնակչության  ապահովումը  դեղերով

 

  Բնակչությանը դեղերով ապահովում են դեղատները եւ դեղատնային կրպակները£

  Դեղատները եւ  դեղատնային կրպակները կարող են  բացվել  և շահագործվել միայն համապատասխան   լիցենզիայի առկայության դեպքում:

  Դեղատները եւ դեղատնային կրպակները իրավունք ունեն ձեռք բերել և վաճառել  այն դեղերը, որոնք գրանցված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում:

  Կառավարության լիազորած  մարմինը  հաստատում  ու  հրապարակում է  առանց  դեղատոմսի  բացթողնվող   ու հսկվող  դեղերի  ցանկերը: Դեղատները եւ դեղատնային կրպակները պետք է ունենան հիմնական դեղերի ցանկին համապատասխան դեղերի նվազագույն տեսականին:

   Դեղատները եւ դեղատնային  կրպակները թմրադեղերի, հոգեմետ դեղերի  շարքին դասված դեղերը բաց են թողնում  միայն  հաստատված  ձևի համապատասխան դեղատոմսերով:

   Դեղատոմսը  գրում է  բժիշկը`  համապատասխան ձևավորված դեղատոմսային ձեւաթղթի վրա՝ այն հաստատելով անձնական կնիքով ու ստորագրությամբ:

   Հիվանդն իրավունք ունի  բժշկից  կամ  դեղագետից սպառիչ տեղեկություններ ստանալ նշանակված դեղի ազդեցության, հնարավոր կողմնակի ազդեցության, տարբեր դեղերի փոխազդեցության մասին և  իմանալ դրա օգտագործման կարգը:

   Դեղագործը պարտավոր է դեղը բաց թողնելիս սպառողին բացատրել դրա օգտագործման և պահպանման կարգը:

 

     Հոդված 5. Դեղերի արտադրությունը

 

    Դեղերի արտադրությունն իրականացվում է լիցենզավորված ձեռնարկություններում, որոնք գործում են  կառավարության լիազորած մարմնի   սահմանած  նորմերի  և  կարգի  համաձայն£

    Դեղերի  արտադրությունը  ենթակա է  պետական  մասնագիտական  հսկման£ Դեղեր  և  այլ դեղագործական  արտադրանքներ  արտադրող  ձեռնարկությունները պատասխանատվություն են  կրում  արտադրանքի  համար, երաշխավորում են  դեղերի  որակը  պիտանիության  սահմանված  ժամկետի  ընթացքում` պահպանման անհրաժեշտ  պայմանների  առկայության  դեպքում:

 

    Հոդված  6.   Դեղերի պատրաստումը

 

    Դեղերը  պատրաստվում են դեղատներում£

   Դեղատներում դեղերը, ըստ դեղատոմսի և դեղագրի, պատրաստվում են այն նյութերից, որոնք ունեն  կիրառման թույլտվություն:

   Դեղերի  պատրաստման   թույլտվությունն  անվավեր  է ճանաչվում տեխնոլոգիական  պրոցեսի խախտումների, պատրաստվող  դեղը  դեղատոմսին չհամապատասխանելու և  այլ խախտումների դեպքում:

 

  Հոդված 7.  Պատասխանատվությունը  դեղերի  պատրաստման  և արտադրության   կարգը խախտելու համար

 

    Դեղեր արտադրող և  պատրաստող ձեռնարկությունները պատասխանատվություն են կրում արտադրության կազմակերպման, արտադրանքի պատշաճ պահպանման, պիտակավորման, ձևավորման և փաթեթավորման  կարգի  խախտման   համար:

   Դեղերի   արտադրման և պատրաստման, դրանց պահպանման, փոխադրման կանոնները  խախտող  անձինք պատասխանատվություն են կրում սույն օրենքով սահմանված կարգով:

 

      Հոդված 8.  Դեղերի պիտակավորումը և  ձևավորումը 

 

  Արտադրվող  և  պատրաստվող  դեղերը պետք է լինեն պիտակավորված£ Պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանում է կառավարության լիազորած մարմինը:

  Պիտակը,  պիտակավորված փաթեթը, թուղթ-ներդիրը, դեղի  օգտագործման հրահանգը պետք է պարունակեն  տվյալներ` հաստատված  պահանջներին դեղի համապատասխանության մասին, նախազգուշացումներ` դեղաչափի գերազանցումից առաջացած վտանգի և դեղը երեխաներին անմատչելի տեղերում պահելու մասին:

 Դեղը կարող է մտնել շրջանառության մեջ, եթե արտաքին կամ առաջնային փաթեթավորման վրա պարզ ընթերցվում է դեղն արտադրող ֆիրմայի հասցեն և անունը, դեղի անվանումը, գրանցման համարը,  պատրաստման ամսաթիվը, օգտագործման ձևը, յուրաքանչյուր միավորի եւ նրա մեջ  ազդող նյութի կշիռը (ծավալը) և քանակը, պիտանիության ժամկետը, պահպանման պայմանները£ Փորձնական օրինակների վրա պետք է լինի «օրինակը չի վաճառվում» նշումը:

 Գենային ինժեներիայի մեթոդներով ստացված դեղերի վրա նշվում են դրանց պատրաստման համար օգտագործված ակտիվ նյութը և ձևափոխված միկրոօրգանիզմները:

  Դեղաբուսական հումքը չպետք է պարունակի ռադիոակտիվ  նյութեր: Այն պետք է  պիտակավորվի՝  «Արտադրանքը ենթարկվել է ճառագայթային ստուգման» նշումով:

  Հոմեոպատիկ դեղի պիտակում պետք է լինի «հոմեոպատիկ» նշումը:

                                                                                                                       

     Հոդված 9. Դեղերի արտադրության,  վաճառքի և օգտագործման  արգելումը

 

  Արգելվում է այն դեղերի արտադրությունը, վաճառքը և օգտագործումը, որոնք չեն համապատասխանում կառավարության լիազորած մարմնի  հաստատած պահանջներին:

 

     Հոդված 10. Դեղերի ներմուծումը և արտահանումը

 

   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  տարածքում գործում է դեղերի և դեղա-նյութերի արտահանման ու ներմուծման միասնական կարգ, որը  սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   կառավարությունը:

   Արտասահմանից ժամանող կամ արտասահման մեկնող անձինք կարող են իրենց հետ վերցնել անձնական օգտագործման, բուժման կուրսի համար անհրաժեշտ քանակի դեղեր:

 

  Հոդված 11. Դեղերի մասին տեղեկատվությունը, գովազդը

  

  Դեղերի մասին տեղեկատվության նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  բնակչությանը դեղերի կեղծումից և ապօրինի օգտագործումից  պաշտպանելն է:

   Դեղի փաթեթի մեջ թուղթ-ներդիրի ձևով տեղեկատվությունը պետք է պարունակի բուժվողի համար տվյալ դեղի ճիշտ օգտագործման մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ:

   Դեղերի շրջանառությամբ զբաղվող մասնագետների համար դեղերի մասին տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել մենագրությունների, տեղեկատուների, գիտական հոդվածների, այլ  հրատարակությունների, գիտաժողովների  և  նման այլ միջոցառումների ժամանակ ներկայացված զեկուցումների, ինչպես նաև դեղեր դուրս գրելու իրավունք ունեցող բժիշկների համար նախատեսված հրահանգների ձևով:

   Արգելվում է դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի գովազդը (ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ,  թերթերով, հանդեսներով,  ցուցանակներով, ազդագրերով, լուսային և գովազդային այլ ձևերով):

   Արգելվում է դեղի այն գովազդը, որի պարունակած տեղեկատվությունը սպառողին համոզում է, որ`

-դեղի օգտագործումը չի  պահանջում  բժշկի խորհրդատվություն.

-դեղը զուրկ է կողմնակի ազդեցությունից.

-այլ դեղերից առավել արդյունավետ է.

-դրա օգտագործումը զգալի կբարելավի առողջական վիճակը, իսկ չընդունելու դեպքում կվատացնի այն.

-կարող է օգտագործվել սննդի մեջ,  գեղարարական և  այլ նպատակներով:

Արգելվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում  չգրանցված  դեղերի  գովազդը:

 

  Հոդված 12. Դեղերի փոխադրման և պահպանման կանոնները

          

 Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման և պահպանման կարգը սահմանում է կառավարության լիազորած  մարմինը: 

 

  Հոդված 13.  Դեղերի տարանցիկ փոխադրումը

  

Դեղերի տարանցիկ փոխադրման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   կառավարությունը:

 

  Հոդված 14.  Դեղերի ոչնչացումը

  

  Օգտագործման  համար ոչ պիտանի  դեղերը ենթակա են ոչնչացման: Դեղերը ոչնչացնելիս պետք է հաշվի առնվեն շրջակա միջավայրի բնապահպանական և սանիտարական պահպանության նորմերը և կանոնները: Դեղերի ոչնչացման կարգը  և  պայմանները  սահմանում է կառավարության լիազորած մարմինը:

 Դեղերի ոչնչացումը  ֆինանսավորում է դեղերը  տնօրինող  կազմակերպությունը:

  

Հոդված 15.Դեղերի  պետական գրանցումը

 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում  թույլ է  տրվում ներմուծել, արտադրել, պահպանել, բաշխել, իրացնել և կիրառել միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված դեղերը:

Դեղերի գրանցումը, գրանցման մերժումը և գրանցման անվավեր ճանաչումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության   սահմանած կարգով:

 

 Գրանցման ենթակա են`

-բուժման նպատակով առաջարկվող նոր դեղանյութերը և դեղաձևերը.

-իմունակենսաբանական պատրաստուկները.

-գրանցված դեղերի նոր զուգորդումները.

-գրանցված դեղերը, որոնք բաց են թողնվում նոր  դեղաձևերով,  և որոնց համար առաջարկվում  են  օգտագործման նոր ուղիներ կամ  ցուցումներ.

-վերարտադրված դեղերը(գեներիկ), որոնք անվանապես համարժեք են գրանցվածներին, սակայն պատրաստել է այլ արտադրող ` փոխված տեխնոլոգիայով, ուրիշ օժանդակ նյութերով:

Գրանցում չի պահանջվում այն դեղաբանական միջոցների և դեղերի համար, որոնք պատրաստվում են դեղատանը՝ ըստ դեղատոմսերի:

Դեղերի գրանցումը  ճանաչվում է անվավեր, երբ հայտնաբերվում է առաջադրվող պահանջներին դրանց որակի, արտադրության և անվտանգության անհամապատասխանություն կամ, երբ փոփոխություններ են տեղի ունենում դրանց բաղադրության, ձևի, նշանակման և  արտադրության պայմանների մեջ:

Դեղերի գրանցման կամ գրանցման մերժման մասին որոշումը կայացվում է կառավարության լիազորած մարմնի սահմանած կարգով կատարված փորձաքննության  եզրակացության  հիման վրա:

Դեղերի գրանցման ժամկետը  հինգ տարի է:

Դիմորդը գրանցման համար պետք է ներկայացնի անհրաժեշտ  փաստաթղթեր, նմուշներ, վճարի    փորձաքննության վարձ,  իսկ   գրանցվելիս` նաև պետական  տուրք: Եթե  փորձաքննության  իրավունք  ունի  միայն  մեկ  կազմակերպություն, ապա  փորձաքննության  վարձը  սահմանում է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության   կառավարությունը:                                                                                                                                          

Դիմորդն  իրավունք և հնարավորություն ունի ծանոթանալ փորձաքննության եզրակացությանը՝  սահմանված ժամանակամիջոցում թերությունները վերացնելու համար:     

Գրանցման հավաստագրի տերը պարտավոր է դեղի անվտանգության և արդյունավետության, դեղաբանական հատկությունների վերաբերյալ իր հայտնաբերած նոր տվյալների մասին անհապաղ տեղեկացնել կառավարության լիազորած մարմնին:

Կառավարության լիազորած մարմինը  երաշխավորում է ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը:

Նախկինում կիրառման թույլ տված դեղը ենթակա է նոր գրանցման, եթե`

-փոխվել է դրա անվանումը,  բաղադրությունը եւ արտադրության տեխնոլոգիան.

-դրա մոտ հայտնաբերվել են նոր հատկություններ, օգտագործման նոր ցուցումներ կամ կատարվել են այլ փոփոխություններ:

Դիմորդն իրավունք ունի փորձաքննության արդյունքները գանգատարկել դատական կարգով :

 

Հոդված 16.  Դեղերի որակի ապահովման պետական վերահսկողությունը

 

Դեղերի որակի ապահովման պետական վերահսկողության խնդիրը   գրանցված արդյունավետ և անվտանգ  որակյալ դեղերը բժշկական պրակտիկայում ներդնելն է£

Դեղերի որակի ապահովման պետական վերահսկողությունն  ընդգրկում է դեղերի արտադրությունը և պատրաստումը, ներմուծումն ու իրացումը£

Դեղերի որակը պետք է համապատասխանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած  տեխնիկական  պայմանների պահանջներին£

Դեղերի որակին առաջադրվող պահանջները պարտադիր են դեղագործական գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկությունների  համար:

Դեղերի  որակի  ապահովման  պետական  վերահսկողությունն  իրականացնում է կառավարության լիազորած  մարմինը:

 

 Հոդված 17. Բժշկական հիմնարկների պարտականությունները դեղերի կողմնակի ազդեցությունների մասին տեղեկատվություն  ներկայացնելու գործում

 

 Բուժկանխարգելիչ հիմնարկները, դեղատները և դեղերի իրացմամբ ու կիրառմամբ զբաղվող հիմնարկները և կազմակերպությունները պարտավոր են կառավարության լիազորած մարմնին անհապաղ  տեղեկացնել դեղերի անհայտ կողմնակի ազդեցության բոլոր դեպքերի մասին£           

 

    Հոդված 18. Բնակչությանը    դեղերով   ապահովելու պետական  երաշխիքները

 

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում   բնակչությանը երաշխավորվում է հիմնական դեղերի ցուցակում ընդգրկված դեղերի առկայությունը, դրանց մատչելիությունը, իսկ առանց բժշկական ցուցումի ընդունած դեղից առողջությանը վնաս պատճառելու դեպքում՝ պաշտպանությունը:

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությունը հաստատում է այն հիվանդությունների և սոցիալական խմբերի ցանկը, որով  իրավունք է տրվում դեղեր ձեռք բերել  անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով:

 Աղետների դեպքում բնակչությանը դեղերով ապահովելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությունը:

 

     Հոդված 19. Դեղագործական գործունեության հսկողությունը

 

 Դեղագործական պատշաճ գործունեության  հսկողությունն իրականացնում է կառավարության լիազորած մարմինը:

 

     Հոդված 20. Պատասխանատվությունը սույն օրենքը խախտելու համար

 

   Սույն օրենքի պահանջները խախտողները պատասխանատվություն են կրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված կարգով:

 

      Հոդված 21.  Միջազգային պայմանագրերը

 

  Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան սույն օրենքում, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

 

     Հոդված 22. Եզրափակիչ դրույթ

 

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝ մշակել եւ ընդունել սույն օրենքից բխող համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտեր:

 

    Հոդված  23.  Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

    Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                      Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

15 մարտի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-49