«Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

Ն-1-02/24,ԱԺ-01-706,14.09.2023թ.,ՖՏԿ-011

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ՕՐԵՆՔԸ

 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքի 55-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «23-րդ» և «24-րդ» մասերով.

«23. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը Արցախի Հանրապետության 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր չի կազմում:

24. Արցախի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի վրա չի տարածվում սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասիբևգկետերի, ինչպես նաև 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասիակետի, 3-12-րդ մասերի և 14-րդ մասի դրույթների գործողությունը` Արցախի Հանրապետության 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման, հաստատման, վերջինիս ցուցանիշների հրապարակման ու կիրառման գործընթացին վերաբերող մասով:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                     Ս. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունման

 

Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինօրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասիակետով սահմանված է, որ ԱՀ պետական բյուջեի նախագծի մշակման գործընթացի առաջին բաղկացուցիչ մաս է հանդիսանում առաջիկա տարվա պետական բյուջեի նախագծի մշակման համար պատշաճ ծրագրային հիմքեր ստեղծելու նպատակով առաջիկա երեք տարվա Արցախի Հանրապետության պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակումը:

Սակայն, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակից ելնելով՝ ընթացիկ տարում հնարավոր չէ իրականացնել առաջիկա երեք տարվա կտրվածքով հարկաբյուջետային ցուցանիշների իրատեսական կանխատեսումները:

Հարկ է նշել նաև, որ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական ցուցանիշների կանխատեսումները իրականացվում են տարվա առաջին կիսամյակում և վերջինս հարկաբյուջետային ցուցանիշների կանխատեսումների հիմքում նախորդ տարիների համապատասխան տվյալների հետ մեկտեղ դիտվում են նաև տնտեսությունում տվյալ տարվա առաջին 3-ից 5 ամսվա ժամանակահատվածն ընդգրկող զարգացումներն արտահայտող տվյալներ, որոնցով տնտեսությունում դժվար կանխատեսվող զարգացումների ծավալման պայմաններում հնարավոր չէ հստակ պատկերացում կազմել այդ տարում զարգացումների տարեկան սպասվող արդյունքների մասին: Նման պայմաններում կատարված հարկաբյուջետային ցուցանիշների կանխատեսումների կիրառումը անշուշտ բացասաբար կանդրադառնա, ինչպես տվյալ տարում մշակվելիք ԱՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ընդհանուր որակի վրա (էականորեն նվազեցնելով վերջինիս նշանակությունը), այդպես էլ առաջիկա տարվա պետական բյուջեի նախագծի վրա` վերջինիս հիմքում այդ ծրագրով սահմանված ցուցանիշները դնելիս:

Ուստի, Ադրբեջանի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Արցախի Հանրապետության շրջափակմամբ պայմանավորված հանրապետության տնտեսությունում դժվար կանխատեսվող զարգացումների ծավալման, ինչպես նաև սեփական եկամուտների կանխատեսումների մասով հարկատուների տնտեսական գործունեության կրճատման պայմաններում պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակման գործընթացը կորցնում է ի սկզբանե իր մեջ դրված իմաստն ու արդիականությունը և Կառավարության ու հանրության համար նշված ծրագրի ուղղորդիչ դերակատարումը անխուսափելիորեն վերափոխվում է ապակողմնորոշիչ տեղեկատվության տարածման դերով:

  2024-2026 թվականների  պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նման դերից զերծ մնալու նպատակով Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է սահմանել ԱՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի հետևյալ առանձնահատկությունները, այն է`

- ԱՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր ԱՀ կառավարության կողմից չի կազմվում,

- ԱՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի վրա չի տարածվում Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինօրենքի մի շարք հոդվածների որոշ դրույթների գործողությունը` ԱՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման, հաստատման, վերջինիս ցուցանիշների հրապարակման ու կիրառման գործընթացին վերաբերող մասով:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ՝                                                    Ն.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

««ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ

       Հոդված 55. 

 

Անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 1999 թվականի հունվարի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը՝ հետագա փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ:

 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, իսկ նրա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի վերաբերյալ դրույթները կիրառվում են 2005 թվականի հունվարի 1-ից:

21.Արցախի Հանրապետության կառավարությունը Արցախի Հանրապետության 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր չի կազմում:

22. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի վրա չի տարածվում սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասիբևգկետերի, ինչպես նաև 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասիակետի, 3-12-րդ մասերի և 14-րդ մասի դրույթների գործողությունը` Արցախի Հանրապետության 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման, հաստատման, վերջինիս ցուցանիշների հրապարակման ու կիրառման գործընթացին վերաբերվող մասով:

23. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը Արցախի Հանրապետության 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր չի կազմում:

24. Արցախի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի վրա չի տարածվում սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասիբևգկետերի, ինչպես նաև 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասիակետի, 3-12-րդ մասերի և 14-րդ մասի դրույթների գործողությունը` Արցախի Հանրապետության 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման, հաստատման, վերջինիս ցուցանիշների հրապարակման ու կիրառման գործընթացին վերաբերող մասով:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                           Ն.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՄԲ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի  ընդունմամբ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների կամ ծախսերի էական նվազեցում կամ ավելացում չի նախատեսվում: