«Զինվորական ծառայության եվ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                                  հուլիսի 27-ին

 

 

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 49-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետում «գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ստացած» բառերը փոխարինել «գործողություններին մասնակցած» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 72-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի 2-րդ կետի «մասնակցի» բառից հետո լրացնել «և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցին հավասարեցված անձի» բառերը.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս.

 «3.1 Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցին հավասարեցված անձի կարգավիճակ է տրվում Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով: Հանրապետական հանձնաժողովն իրականացնում է նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված այլ լիազորություններ:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

     ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

  

    2023 թվականի օգոստոսի 1

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-44-Ն