«Պետական վիճակագրության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                               

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                 հուլիսի 27-ին

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 Հոդված 1. «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-205 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «դ» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովան-դակությամբ «ե» կետ.

«ե) եթե ռազմական դրության ժամանակ Արցախի Հանրապետության նախագահը այդ մասին հրամանագիր է ընդունել:»:

 

 Հոդված 2. Օրենք 10-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «ե» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ» կետ.

«զ) եթե ռազմական դրության ժամանակ Արցախի Հանրապետության նախագահը այդ մասին հրամանագիր է ընդունել:»:

 

 Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

        2023 թվականի օգոստոսի 1

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-42-Ն