«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն եվ լրացում կատարելու մասին

 

 

 

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                  հուլիսի 27-ին

 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-76 օրենքի 38-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «ը» կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «թ» կետ.

    «թ) եթե ռազմական դրության ժամանակ Արցախի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ընդունել նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու վերա-բերյալ:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

 ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                              Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

    2023 թվականի օգոստոսի 1

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-41-Ն