«Հանրային ծառայությունները եվ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություն եվ լրացում կատարելու մասին

 

 

   Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                   հուլիսի 27-ին

 

 

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ»ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգա-վորող մարմնի մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-4 օրենքի 7-րդ հոդվածի      5-րդ կետում «է» ենթակետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ը» ենթակետ.

ը) եթե ռազմական դրության ժամանակ Արցախի Հանրապետության նախագահը այդ մասին հրամանագիր է ընդունել:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

 

     ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

      2023 թվականի օգոստոսի 1

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-40-Ն