Քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

 

 

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                  հուլիսի 27-ին

 

 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

         Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քրեական դատավարության օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 1-ին մասում «135-րդ հոդվածի 1-ին մասով,» բառերից հետո լրացնել «135.1-ին հոդվածով, 135.2-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով,» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

      2023 թվականի օգոստոսի 1

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-35-Ն