«Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2013թ. մայիսի 30-ին

Հոդված 1. «Դատական ծառայության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀO-22 oրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «դատական ծառայողի» բառերից առաջ լրացնել «այդ պաշտոնում» բառերը:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

14 հունիսի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-23-Ն