«Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                                  հունիսի 28-ին

 

 

 

«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-86-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից, 11-րդ հոդվածի 8-րդ,    8.3-րդ, 8.4-րդ, 14-րդ հոդվածի 1-ին, 17-րդ հոդվածի 1-ին, 18-րդ հոդվածի 4-րդ, 20-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը:

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

 

1) 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության օրենքով» բառերը փոխարինել «օրենքով» բառով.

2) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7) «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի      64-66-րդ հոդվածների համաձայն` զինծառայողներին և նրանց հավասարեցված անձանց մատուցվող ծառայությունները կամ նրանց՝ բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացվող եկամուտները, ինչպես նաև պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին (ռազմաուսում-նական հաստատությունների կուրսանտներին) տրվող դրամական ապահովությունը.».

3) 33-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության օրենքի» բառերը փոխարինել «օրենքի» բառով.

4) 36-րդ կետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 37-րդ կետ.

«37) «Շահութահարկի մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածի «ե» և (կամ) «զ» կետերով շահութահարկ վճարողների համար հաշվարկվող եկամտի և փաստացի հատուցման գումարի (առանց ավելացված արժեքի հարկի) կամ վարձակալական վճարի (առանց ավելացված արժեքի հարկի) դրական տարբերությունը:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածում՝

 

1) 9-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հարկային գործակալի կողմից վճարվող պասիվ եկամուտների (մասնավորապես` տոկոս, ռոյալթի, գույքի վարձակալության դիմաց եկամուտ, գույքի արժեքի հավելաճ) և (կամ) գույքի ձեռքբերման դիմաց եկամտի նկատմամբ՝ դրանց ստացման իրավունքը ձեռք բերելու հարկային տարվան հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում չվճարվելու դեպքում, եկամտային հարկը հաշվարկվում է 10 տոկոս դրույքաչափով և ներառվում է տասներկուերորդ ամսվա համար եկամտային հարկի ամսական ամփոփ հաշվարկում, իսկ հարկի գումարը ենթակա է վճարման Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե այդ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ:».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ մաս.

«10. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հարկային գործակալ չհանդիսացող անձից ստացվող պասիվ եկամուտների (մասնավորապես` տոկոս, ռոյալթի, գույքի վարձակալության դիմաց եկամուտ, գույքի արժեքի հավելաճ) և (կամ) գույքի օտարման դիմաց եկամտի նկատմամբ՝ դրանց ստացման իրավունքը ձեռք բերելու հարկային տարվան հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում չստանալու դեպքում, եկամտային հարկը հաշվարկվում է սույն հոդվածով սահմանված համապատասխան դրույքաչափով և ներառվում է դրանց ստացման իրավունքը ձեռք բերելու հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա համար տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկում, իսկ հարկի գումարը ենթակա է վճարման Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե տվյալ հարկային տարվան հաջորդող տարվա մայիսի 1-ից ոչ ուշ:»:

 

 

Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին, 20-րդ հոդվածի 3.1-ին և 21.1-ին հոդվածի     2-րդ մասերից հանել «վերադաս» բառը:

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) 3-րդ կետից հանել «, քաղաքացու հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմա-նագրի գործողության ժամկետն ավարտվելու (պայմանագիրը լուծելու, դադարելու)» բառերը.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետ.

«3.1) քաղաքացու հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրի գործողության ժամկետն ավարտվելու (պայմանագիրը լուծելու, դադարելու) դեպքում.».

3) երկրորդ պարբերությունում «2-6-րդ» բառերը փոխարինել «2-րդ, 3.1-6-րդ» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ և 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասերի երկրորդ պարբերություններում «1-ին կետով» բառերը փոխարինել «1-ին և 3-րդ կետերով» բառերով:

 

 

Հոդված 7. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ղարաբաղյան» բառը փոխարինել «արցախյան» բառով:

 

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2023 թվականի հուլիսի 1-ից ծագող հարաբերությունների վրա:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

  

 

 

      2023 թվականի հուլիսի 14

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-22-Ն