«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                                   հունիսի 28-ին

 

 

 

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 2020 թվականի ապրի-լի 30-ի ՀՕ-9-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «լրիվ» բառից առաջ լրացնել «պետությունը, որտեղ հիմնադրվել է,» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության» բառերը փոխարինել ««Հարկային ծառայության մասին» օրենքի իմաստով հարկային մարմնի» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «իսկ դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե բառերը փոխարինել «դրա անհնարինության դեպքում դրամական միջոցները փոխանցվում են պետական բյուջե, իսկ այլ գույքը սեփականության իրավունքով փոխանցվում է Արցախի Հանրապետությանը՝ ի դեմս Արցախի Հանրապետու-թյան կառավարության» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       

   Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

       

       2023 թվականի հուլիսի 14

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-17-Ն