«Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2011թ. նոյեմբերի 30-ին

Հոդված 1. «Դատական ծառայության մասին»   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-22 օրենքի  (այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «տողերով» բառը փոխարինել «տողով» բառով:

 

Հոդված 2.Օրենքի 10-րդ հոդվածում`

1) 5-րդ մասի 2-րդ կետը «հայեցողական» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների,» բառերով.

2)  6-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) դատական (պետական) ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ դատական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ  կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:»։

 

Հոդված 3.Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ.    

«1) դատական դեպարտամենտի ղեկավարին` Դատարանների նախագահների խորհուրդը` Գերագույն դատարանի նախագահի ներկայացմամբ.»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս.

«5. Դատական ծառայության թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն  իրավասու է տվյալ պաշտոնում նշանակել այն դատական ծառայողին, որը`

1) բավարարում է տվյալ թափուր պաշտոնի անձնագրով սահմանված պահանջները.

2) այդ մասին տվել է գրավոր համաձայնություն:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 16-րդ հոդվածում`

 1) 1-ին մասի «մասով» բառը փոխարինել «և հինգերորդ մասերով» բառերով.

 2) 2-րդ մասի «թափուր պաշտոնն առաջանալուց հետո» բառերը փոխարինել «սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի հինգերորդ մասով սահմանված կարգով և ժամկետում նշանակում չկատարելու դեպքում» բառերով.

3) 2-րդ մասը «կայքում» բառից հետո լրացնել «և  (կամ) զանգվածային լրատվու­թյան այլ մի­ջոց­ներով» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «առաջանալու» բառից հետո լրացնել «և սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի հինգերորդ մասով սահմանված կարգով և ժամկետում նշանակում չկատարելու» բառերով.

2) 2-րդ մասի «առնվազն հազար» բառերը փոխարինել «առավելագույն» բառով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը «ներկայացուցիչ լինելու» բառերից հետո լրացնել «և ի պաշտոնե գործելու դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 8. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ  մասից հանել «այդ պաշտոնում» բառերը:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

24 դեկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-67-Ն