«Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում լրացում եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

 

                                                                             

  Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                                  հունիսի 28-ին

 

 

«ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

 ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Արհեստակցական միությունների մասին» 2003 թվականի ապրիլի 23-ի ՀՕ-45 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ պարբերություն.

«Արհեստակցական միության լուծարման դեպքում նրա գույքն ուղղվում է միության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում դրամական միջոցները փոխանցվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ այլ գույքը սեփականության իրավունքով փոխանցվում է Արցախի Հանրապետությանը՝ ի դեմս Արցախի Հանրապետության կառավարության:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի ամբողջ տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող օրվանից:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

  

      2023 թվականի հուլիսի 14

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-14-Ն