«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին

 

 

                                                                                   Ընդունված է 2023 թվականի

                                                                            ապրիլի 27-ին

 

 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 2000 թվականի մարտի 15-ի ՀՕ-106 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) տեքստում՝ բացառությամբ 7-րդ հոդվածի Հանրապետության օրենքի բառերից առաջ, 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասի,     371-րդ հոդվածի Հանրապետության օրենքով բառերից առաջ, 42-րդ հոդվածի 10-րդ մասի և 49-րդ հոդվածի 7-րդ և 10-րդ մասերի, «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածի «օրենքի», 371-րդ հոդվածի և 42-րդ հոդվածի   10-րդ մասի «օրենքով» բառերից առաջ հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում «հեռակա ուսուցմամբ:» բառերից հետո լրացնել «Բարձրագույն կրթության այն մասնագիտու-թյունների գծով, որոնց համար սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսված չէ հեռակա ուսուցման կրթության ձևը, միջին մասնագիտական կրթության շրջանավարտները կարող են կրթությունը շարունակել համապատասխան մասնագիտությամբ` երկրորդ կուրսում` առկա ուսուցմամբ։» նախադասությունը։

 

Հոդված 4. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում և 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասումԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիականբառերը փոխարինելՔաղաքացիականբառով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 7-րդ մասումԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով բառերը փոխարինելԱրցախի Հանրապետության օրենսդրությամբբառերով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                       

                                            Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

  2023 թվականի մայիսի 16

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-8-Ն