«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2007 թվականի

ապրիլի 25-ին

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածի «բ» կետից հանել «տուգանքների,» բառը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «տուգանքների բռնագանձման և» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 73.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերից հանել «տուգանքների և» բառերը:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

23 մայիսի 2007թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-29