«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2004 թվականի

մարտի 10-ին

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 53-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«Հոդված 53.

Պարտապանի գույքի գնահատումը և իրացումը

 

 

Պարտապանի գույքի գնահատումը և իրացումը կատարվում են «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:»:

 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 54-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 77-83-րդ հոդվածները:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

8 ապրիլի 2004թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-99