«էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

   Ընդունված  է 2023 թվականի       

               մարտի 23-ին

 

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Էներգետիկայի մասին 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-6 օրենքի 50-րդ հոդվածի 6.1-ին կետի 2022 թիվը փոխարինել 2025 թվով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի դեկտեմ-բերի 30-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                      

     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

 2023 թվականի մարտի 28

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-6-Ն