«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                              Ընդունված  է 2023 թվականի       

                                                         փետրվարի 23-ին  

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «նշանակելու» բառից հետո լրացնել «կամ կենսաթոշակի տեսակը փոխելու» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 13-րդ մասում «ուսումնական հաստա-տությունում» բառերից հետո լրացնել «կամ առաջին խմբի հաշմանդամ է» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «մասը» բառից հետո լրացնել «(նշանակված սոցիալական կենսաթոշակը չի վճարվումբառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 55-րդ հոդվածում՝

         1) 12-րդ մասում «2019 թվականի մարտի 15-ից» բառերը փոխարինել «2019 թվականի մարտի 1-ից» բառերով, «2021 թվականի հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2021 թվականի ապրիլի 1-ը» բառերով, իսկ «2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ը»  բառերը՝ «2023 թվականի մայիսի 1-ը» բառերով.

        2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16-րդ մաս.

«16. Եթե արտակարգ իրավիճակում հայտնված օտարերկրյա պետությունում գտնվող անձի կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվել է սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կամ 2.1-ին կամ 3-րդ կետով սահմանված հիմքերով, ապա նրա կենսաթոշակի վճարումը վերսկսվում և չվճարված կենսաթոշակը վճարվում է  Արցախի Հանրապետու-թյան կառավարության կողմից սահմանված կարգով:»:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ                                                              

   Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

          2023 թվականի մարտի 6

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-3-Ն