Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                 

                                                                                                  Ընդունված  է 2023 թվականի       

                                                              փետրվարի 23-ի

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2013 թվականի ապրիլի 25-ի Քրեական օրենսգրքի 254.1-ին հոդվածում`

  1. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

       «Հոդված 254.1. Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելը կամ այդ անձի կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ սթափության վիճակի զննություն անցնելուց հրաժարվելը կամ խուսափելը».

2) 1.1-ին մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

      2023 թվականի մարտի 6

      Ստեփանակերտ

      ՀՕ-2-Ն