«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2013թ. հունիսի 27-ին

Հոդված 1.«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայու­թյան մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 8‑ի ՀՕ-170 օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետը «հաշվարկման գործակցով» բառերից հետո լրացնել «, որը չի կարող պակաս լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձից» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

   

 

 

 

 

   1 հուլիսի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-33-Ն