Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2004թ. դեկտեմբերի 8-ին

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը կարգավորում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործառույթներ իրականացնող պետական լիազոր մարմնում (այսուհետ` դատական ակտերի հարկադիր կատա-րումն ապահովող ծառայություն) ծառայության հիմնական սկզբունքները, ծառայության անցնելու կարգը եւ պայմանները, պաշտոնների ու կոչումների դասակարգումը, ծառայողների իրավունք-ները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը, իրավական ու սոցիալական երաշխիք-ները, ծառայության հետ կապված այլ հարաբերություններ:

 

Հոդված 2. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը

 

1. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ հար-կադիր կատարման ծառայություն) ապահովում է «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դատական ակտերի հարկադիր կատարումը:

2. Հարկադիր կատարման ծառայությունը պետական ծառայության հատուկ տեսակ է, որի առանձնահատկությունները սահմանվում են սույն օրենքով:

Հարկադիր կատարման ծառայությունում ծառայող քաղաքացին պետական ծառայող է:

3. Ծառայությունը հարկադիր կատարման ծառայությունում իրականացվում է օրինականու-թյան, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն ու արժանապատվու-թյունը հարգելու, մարդասիրության ու հրապարակայնության սկզբունքների պահպանմամբ՝ մի-անձնյա ու կենտրոնացված ղեկավարման միջոցով:

4. Հարկադիր կատարման ծառայությունը գործում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան արդարադատության նախարարության համակարգում: Հարկադիր կատարման ծառայու-թյան կառուցվածքը եւ հաստիքացուցակը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան արդարադատության նախարարը:

5. Հարկադիր կատարման ծառայության առանձնահատկություններից ելնելով` ծառայու-թյունում կարող են աշխատանքի ընդունվել նաեւ քաղաքացիական ծառայողներ՝ քաղաքացիա-կան ծառայության հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությանը համապատասխան:

 

Հոդված 3. Հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենսդրությունը

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է սույն օրեն-քից, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան օրենքից, այլ օրենքներից ու իրավական ակտերից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան միջազգային պայմանագրերից:

2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահ-մանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են պայմա-նագրերի նորմերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հոդված 4. Հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոնները

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ար-դարադատության նախարարի կողմից կարող են սահմանվել հետևյալ պաշտոնները, ըստ խմբերի. 

1) հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոններ՝

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող` հարկադիր կատարման ապահովման վարչության (այսուհետ՝ վարչություն) պետ, (այ-սուհետ՝ գլխավոր հարկադիր կատարող), 

- վարչության պետի տեղակալ.

2) հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր խմբի պաշտոններ՝

- վարչության բաժնի պետ,

- տարածքային բաժնի պետ,

- բաժնի պետի տեղակալ,

- բաժանմունքի պետ,

- գլխավոր խորհրդատու.

3) հարկադիր կատարման ծառայության առաջատար խմբի պաշտոններ՝

- առաջատար խորհրդատու,

- առաջին կարգի խորհրդատու,

- ավագ հարկադիր կատարող,

- հարկադիր կատարող, տեսուչ:

2. Հարկադիր կատարման ծառայությունում սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող ծառայողները (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայողների) համար-վում են հարկադիր կատարողներ:

3. Գլխավոր եւ առաջատար խմբերի պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

 

Հոդված 5. Հարկադիր կատարողների կոչումները

 

1. Հարկադիր կատարողներին շնորհվում են հետևյալ արդարադատության հատուկ կոչում-ները (այսուհետ՝ կոչումներ).

- արդարադատության գնդապետ,

- արդարադատության փոխգնդապետ,

- արդարադատության մայոր,

- արդարադատության կապիտան,

- արդարադատության ավագ լեյտենանտ,

- արդարադատության լեյտենանտ:

2. Արդարադատության  գնդապետի կոչումը շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության Նախագահը:

3. Մյուս  կոչումները շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատու-թյան նախարարը:

4. Կոչումները շնորհվում են հերթականության կարգով, զբաղեցրած պաշտոնի համար նա-խատեսված կոչումներին համապատասխան, սույն օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:

5. Կոչումները շնորհվում են անհատական կարգով՝ ցմահ:

6. Հարկադիր կատարողը եւ հարկադիր կատարման ծառայությունում ծառայությունը դա-դարեցրած քաղաքացին ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար դատապարտվելու դեպքում կարող են զրկվել կոչումից՝  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Հոդված 6. Հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոններին համապատասխանող

                  կոչումները

 

Հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոնների համար սահմանվում են հետեւյալ կոչումները.

 

պաշտոնների
խումբը

պաշտոնը

պաշտոնին համապատասխա-

նող արդարադատության կոչումի ներքին եւ վերին

 սահմանները

 

գլխավոր հարկադիր կատարող

 

բարձրագույն

հարկադիր կատարման ապահովման

վարչության (այսուհետ՝ վարչություն) պետ

փոխգնդապետ-գնդապետ

 

 

վարչության պետի տեղակալ

փոխգնդապետ-գնդապետ

 

վարչության բաժնի պետ

մայոր-փոխգնդապետ

 

տարածքային բաժնի պետ

մայոր -փոխգնդապետ

գլխավոր

բաժնի պետի տեղակալ

մայոր - փոխգնդապետ

 

բաժանմունքի պետ

մայոր - փոխգնդապետ

 

գլխավոր խորհրդատու

մայոր - փոխգնդապետ

 

առաջատար խորհրդատու

կապիտան -մայոր

առաջատար

առաջին կարգի խորհրդատու

կապիտան -մայոր

 

ավագ հարկադիր կատարող

կապիտան -մայոր

 

հարկադիր կատարող

լեյտենանտ - կապիտան

 

տեսուչ

լեյտենանտ-ավագ լեյտենանտ

 

Հոդված 7. Կոչումների շնորհման ժամկետները

 

1. Սույն օրենքով սահմանված կարգով հերթական կոչումների շնորհման համար սահման-վում են ծառայության հետեւյալ ժամկետները.

- արդարադատության լեյտենանտ կոչումով՝ 1 տարի.

- արդարադատության ավագ լեյտենանտ կոչումով՝ 2 տարի.

- արդարադատության կապիտան կոչումով՝ 3 տարի.

- արդարադատության մայոր կոչումով՝ 3 տարի.

- արդարադատության փոխգնդապետ կոչումով՝ 4 տարի:

Արդարադատության գնդապետի  կոչումով ծառայության ժամկետ չի սահմանվում:

2. Այլ պետական մարմնում ծառայություն անցած (աշխատած) եւ զինվորական կամ հա-տուկ կոչում (դասային աստիճան, որակավորման դաս) ունեցող քաղաքացիներին հարկադիր կա-տարման ծառայությունում պաշտոնի նշանակելիս շնորհվում է նրանց զինվորական կամ հատուկ կոչմանը (դասային աստիճանին, որակավորման դասին) համապատասխան կոչում:

3. Այլ պետական մարմիններում շնորհված զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դա-սային աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սույն օրենքով սահ-մանված կոչումներին սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Սույն օրենքով սահմանված կոչումների համապատասխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության դասային աստիճաններին սահմանում է Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 8. Կոչումներով ծառայության ժամկետը հաշվարկելը

 

1. Կոչումներով ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է այդ կոչման շնորհման մասին հրամանի ստորագրման հաջորդ օրվանից:

Հերթական կոչում շնորհելու ժամկետը հաշվարկելիս իջեցված կոչումով ծառայության ժա-մանակահատվածը հանվում է:

2. Սույն օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում կոչումը շնորհելուն խոչընդոտելն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼԸ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

Հոդված 9. Ծառայության անցնելու համար ներկայացվող հիմնական պահանջները

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայությունում, որպես հարկադիր կատարող, ծառայության կարող է անցնել բարձրագույն կրթություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ իգական սեռի քաղաքացիների եւ սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքերի), տիրա-պետում է հայերենին, իր մասնագիտական գիտելիքներով, գործնական եւ անձնական հատկանիշ-ներով ու առողջական վիճակով ունակ է կատարելու հարկադիր կատարողի պարտականություն-ները` անկախ սեռից, ազգությունից, ռասայից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրու-թյունից:

Հարկադիր կատարողին ներկայացվող մասնագիտական եւ առողջական վիճակի հետ կապված պահանջները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու-թյունը:

2. Հարկադիր կատարման ծառայությունում որպես հարկադիր կատարող ծառայության չի կարող անցնել այն քաղաքացին, ով՝

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) դատական կարգով զրկվել է քաղաքացիական կամ այլ ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

3) դատապարտվել է հանցագործություն կատարելու համար, եւ դատվածությունը սահ-մանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

4) գտնվում է քրեական հետապնդման մեջ.

5) չի համապատասխանում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին:

 

Հոդված 10. Հարկադիր կատարողի երդումը

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայությունում առաջին անգամ որպես հարկադիր կատարող պաշտոնի նշանակվող անձինք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշի առջեւ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով, տալիս են հետեւյալ բովանդակությամբ երդում.

«Ես՝ (անուն, հայրանուն, ազգանուն), Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատա-կան ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում պաշտոն ստանձնելով, երդվում եմ.

հավատարմորեն ծառայել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդին, խստա-գույնս պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությունը եւ օրենքները, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, աջակցել սահմանադրական կարգի պահպանմանը, անվերապահորեն եւ բարեխղճորեն կատարել իմ պարտականությունները»:

2. Հարկադիր կատարողը երդում տալիս է մեկ անգամ, անհատական կարգով՝ երդման տեքստն ընթերցելու միջոցով:

3. Հարկադիր կատարողն ստորագրում է իր ընթերցած երդման տեքստը, որը պահպանվում է նրա անձնական գործում:

 

Հոդված 11. Պաշտոնի նշանակելը հարկադիր կատարման ծառայությունում

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայությունը ղեկավարում է գլխավոր հարկադիր կատարողը, որին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

2. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածում նշված մյուս պաշտոններում հարկադիր կատարողներին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդա-րադատության նախարարը` գլխավոր հարկադիր կատարողի ներկայացմամբ:

3. Հարկադիր կատարման ծառայությունում քաղաքացիական ծառայողներին պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ քաղաքացիական ծառայությունը կանո-նակարգող օրենքներին եւ իրավական այլ ակտերին համապատասխան:

 

Հոդված 12. Հարկադիր կատարման ծառայությունում պաշտոնի նշանակելու

                    պայմանները

 

1. Գլխավոր հարկադիր կատարող /վարչության պետ/ կամ վարչության պետի տեղակալ կարող է նշանակվել այն հարկադիր կատարողը, ով նշանակման պահին զբաղեցնում է հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն խմբի կամ մինչեւ նշանակումը վերջին երեք տարին զբաղեցրել է գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի արդարադատության փոխգնդապետից ոչ ցածր կոչում:

2. Հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն խմբում պաշտոնի կարող է նշա-նակվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությու-նում կամ պետական այլ մարմնում՝ սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պաշտոններին հա-մապատասխանող խմբում պաշտոն զբաղեցնող եւ զինվորական կամ հատուկ կոչում (դասային աստիճան, որակավորման դաս) ունեցող քաղաքացին:

3. Հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր եւ առաջատար խմբերի պաշտոններում, բացառությամբ հարկադիր կատարողի եւ տեսուչի պաշտոնների, կարող են նշանակվել այն հարկադիր կատարողները, ովքեր ունեն տվյալ պաշտոնի համար՝ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված նվազագույն կոչումից ոչ ցածր կոչում:

4. Հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր եւ առաջատար խմբերի պաշտոններում առաջխաղացումը կատարվում է ատեստավորման արդյունքում՝ թափուր պաշտոնի համար նախատեսված նվազագույն կոչումով առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո:

5. Հարկադիր կատարման ծառայությունում պաշտոնի կարող են նշանակվել սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխանող, սակայն դիմելու պահին սահ-մանված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքից օգտվող կամ սահմանված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված քաղաքացիները:

6. Պաշտոնի նշանակվողներին շնորհվում է նախկին աշխատանքի կամ ծառայության վայրում ունեցած զինվորական կամ հատուկ կոչմանը կամ դասային աստիճանին (որակավորման դասին) համապատասխանող արդարադատության կոչում: Զինվորական կամ հատուկ կոչում կամ դասային աստիճան (որակավորման դաս) չունեցող, ինչպես նաեւ տվյալ պաշտոնի համար սահ-մանված նվազագույն կոչումից ցածր կոչում ունենցող քաղաքացիներին պաշտոնի նշանակելուց 3 ամիս հետո շնորհվում է տվյալ պաշտոնի համար սահմանված նվազագույն կոչումը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

 

Հոդված 13. Հարկադիր կատարողի ատեստավորման կարգը եւ պայմանները

 

1. Յուրաքանչյուր տարի հարկադիր կատարողների առնվազն մեկ երրորդը ենթակա է պարտադիր ատեստավորման:

2. Հերթական ատեստավորումն անցկացվում է երեք տարին մեկ անգամ:

3. Արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո:

4. Արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է գլխավոր հարկադիր կատարողի պատճա-ռաբանված որոշման հիման վրա կամ հարկադիր կատարողի ցանկությամբ:

5. Ատեստավորումն անցկացվում է հարկադիր կատարողի անմիջական մասնակցությամբ:

6. Ատեստավորման ենթակա չեն՝

1) հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոններ զբաղեցնողները.

2) տվյալ պաշտոնը մեկ տարուց պակաս ժամկետով զբաղեցնող հարկադիր կատարող-ները, եթե նրանք նման ցանկություն չեն հայտնել.

3) հղի կամ մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող հարկադիր կատարողները, եթե նրանք նման ցանկություն չեն հայտնել.

4) սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված հիմքով տվյալ տարում ծառայությունից ազատվողները:

Հղիության կամ երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդում գտնվող հարկադիր կա-տարողները ենթակա են ատեստավորման արձակուրդից վերադառնալուց հետո՝ ոչ շուտ, քան մեկ տարի հետո, եթե վերջիններս ցանկություն չեն հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար:

Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում, գործուղման մեջ գտնվող կամ ժամա-նակավոր անաշխատունակ հարկադիր կատարողները ենթակա են ատեստավորման ծառայու-թյան անցնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում:

7. Ատեստավորման ենթակա հարկադիր կատարողները ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման մասին:

8. Ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ անմիջական ղեկավարը ներկայաց-նում է հարկադիր կատարողի ծառայողական բնութագիրը:

Ծառայողական բնութագիրը պետք է բովանդակի տվյալներ հարկադիր կատարողի մասին, նրա գործնական, մարդկային հատկանիշների եւ ծառայողական գործունեության արդյունքների հիմնավորված գնահատականը: Այդ գնահատականը պետք է հիմնվի նախորդ ատեստավորումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում հարկադիր կատարողի կողմից իր կատարած աշխատանքների մասին անմիջական ղեկավարին ներկայացրած հաշվետվության վերաբերյալ վերջինիս եզրակա-ցության վրա:

Հարկադիր կատարողն ատեստավորումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է ծանոթա-նա իր ծառայողական բնութագրին:

Սույն հոդվածով սահմանված կարգով ծառայողական բնութագիր չներկայացնելը չի կա-րող բացասաբար ազդել հարկադիր կատարողի ատեստավորման արդյունքների վրա:

9. Ատեստավորման հանձնաժողովը կազմավորում, ինչպես նաեւ ատեստավորման անց-կացման կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդա-րադատության նախարարը:

10. Ատեստավորման արդյունքում ատեստավորման հանձնաժողովն ընդունում է հետեւյալ որոշումներից միայն մեկը.

1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.

2) կարող է զբաղեցնել ավելի բարձր պաշտոն.

3) կարող է ներկայացվել խրախուսման.

4) ատեստավորումը հետաձգել մինչեւ մեկ տարի ժամկետով եւ առաջարկել՝ հարկադիր կատարողին գործուղելու վերապատրաստման.

5) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին:

11. Հարկադիր կատարողն իրավունք ունի ծանոթանալու ատեստավորման արդյունքներին եւ բողոքարկելու դրանք՝ ատեստավորման արդյունքներին ծանոթանալուց հետո` ոչ ուշ, քան 3 օրվա ընթացքում:

12. Ատեստավորման հանձնաժողովը, ատեստավորման օրվանից մեկշաբաթյա ժամկե-տում, ատեստավորման արդյունքները եւ կայացված որոշումները ներկայացնում է Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, որն ընդունում է համապատաս-խան որոշում:

13. Սույն հոդվածի 12-րդ մասով սահմանված որոշումն ընդունվում է ոչ ուշ, քան ատես-տավորման արդյունքներն ստանալու օրվանից տասնօրյա ժամկետում:

Հարկադիր կատարողի ժամանակավոր անաշխատունակության կամ արձակուրդում գտնը-վելու ժամանակ ատեստավորման արդյունքների հիման վրա համապատասխան որոշումն ըն-դունվում է նրա` ծառայության ներկայանալու օրվանից հետո` եռօրյա ժամկետում:

14. Ատեստավորման արդյունքները պահվում են հարկադիր կատարողի անձնական գոր-ծում:

 

Հոդված 14. Հարկադիր կատարողի վերապատրաստումը եւ հատուկ ուսուցումը

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր եւ առաջատար խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող հարկադիր կատարողները ենթակա են պարտադիր վերապատրաստման առնվազն 5 տարին մեկ անգամ:

2. Սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված դեպքերում հարկա-դիր կատարողներն անցնում են եռամսյա վերապատրաստում:

3. Հատուկ ուսուցում անցնելուց հետո հարկադիր կատարողներն իրավունք ունեն սահման-ված կարգով կրելու, պահելու եւ գործադրելու (կիրառել) հրազեն եւ օրենքով նախատեսված հա-տուկ միջոցներ:

4. Վերապատրաստում եւ հատուկ ուսուցում անցնելու կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆԻ ՓՈԽԱԴՐԵԼԸ

 

Հոդված 15. Հարկադիր կատարողին նրա համաձայնությամբ այլ պաշտոնի

                    փոխադրելը

 

Հարկադիր կատարողը կարող է փոխադրվել իր զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք այլ պաշտոնի եւ (կամ) ծառայության այլ վայր՝ իր դիմումի համաձայն, տվյալ պաշտոնում առնվազն 6 ամիս ծառայելուց հետո:

 

Հոդված 16. Հարկադիր կատարողին առանց նրա համաձայնության այլ պաշտոնի

                    փոխադրելը

 

1. Հարկադիր կատարողը, ծառայողական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, առանց իր համաձայնության, կարող է փոխադրվել՝

1) զբաղեցրած պաշտոնին համարժեք այլ պաշտոնի՝ տվյալ պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո.

2) իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանող խմբում՝ ավելի ցածր պաշտոնի, եթե փոխադրումը կապված է կառուցվածքային փոփոխությունների կամ հաստիքների կրճատման հետ.

3) ատեստավորման արդյունքում՝ զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու դեպ-քում:

2. Առանց իր համաձայնության ծառայության այլ վայր փոխադրելը, որը կապված է այլ շրջան բնակության տեղափոխվելու հետ, թույլատրվում է, եթե վերջին համանման փոփոխու-թյունը կատարվել է առնվազն մեկ տարի առաջ:

  Հոդված 17. Այլ պաշտոնի փոխադրելը

 

Հարկադիր կատարողներին, սույն օրենքով սահմանված կարգով, այլ պաշտոնի փո-խադրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը` գլխավոր հարկադիր կատարողի ներկայացմամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 18. Հարկադիր կատարողի իրավունքները

 

Հարկադիր կատարողի իրավունքներն են՝

1) զբաղեցրած պաշտոնում իր իրավունքները եւ պարտականությունները սահմանող իրա-վական ակտերին ծանոթանալը.

2) իր անձնական գործի բոլոր նյութերին՝ իր գործունեության գնահատականներին եւ այլ փաստաթղթերի ծանոթանալն ու բացատրություններ ներկայացնելը.

3) ծառայողական պարտականությունների կատարման համար` սահմանված կարգով անհրաժեշտ տեղեկություններ եւ նյութեր ստանալը.

4) իր իրավասության սահմաններում որոշումներ ընդունելը.

5) դրամական բավարարում ստանալը.

6) սոցիալական պաշտպանությունը եւ ապահովությունը.

7) իրավական պաշտպանությունը.

8) կոչումի՝ սահմանված կարգով բարձրացումը.

9) նշանակման եւ ատեստավորման արդյունքները բողոքարկելը.

10) ծառայության կազմակերպման ու կատարելագործման հարցերի վերաբերյալ առա-ջարկություններ ներկայացնելը:

Հարկադիր կատարողը կարող է ունենալ սույն օրենքով, այլ օրենքներով եւ իրավական ակ-տերով սահմանված այլ իրավունքներ:

 

Հոդված 19. Հարկադիր կատարողի պարտականությունները

 

1. Հարկադիր կատարողի պարտականություններն են՝

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքների եւ իրավա-կան այլ ակտերի պահանջները կատարելը.

2) մասնագիտական եւ ծառայողական պարտականությունների կատարման համար ան-հրաժեշտ գիտելիքներ ապահովելը.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված պար-տականությունները ճշգրիտ ու ժամանակին կատարելը եւ հաշվետվություն ներկայացնելը.

4) վերադաս մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց՝ սահմանված կարգով տրված հանձնարարականները եւ ընդունած որոշումները կատարելը.

5) սահմանված կարգով եւ ժամկետներում առաջարկություններ, դիմումներ եւ բողոքներ քննության առնելը եւ դրանց ընթացք տալը.

6) պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները պահպանելը, այդ թվում՝ ծառայությունը դադարեցնելուց հետո.

7) եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելը:

Հարկադիր կատարողի համար սույն օրենքով, այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով կա-րող են սահմանվել նաեւ այլ պարտականություններ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 7

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

 

Հոդված 20. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության

                    նախարարության լիազորությունները հարկադիր կատարման

                    ծառայության կազմակերպման գործում

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը կազ-մակերպում, վերահսկում եւ մեթոդական ղեկավարում է իրականացնում հարկադիր կատարման ծառայության գործունեության նկատմամբ:

 

Հոդված 21. Գլխավոր հարկադիր կատարողի լիազորությունները

 

Գլխավոր հարկադիր կատարողը՝

1) ղեկավարում եւ վերահսկում է հարկադիր կատարման ծառայության գործունեությունը.

2) ապահովում և կազմակերպում  է սույն օրենքի, «Դատական ակտերի հարկադիր կա-տարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի պահանջների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատու-թյան նախարարի հրամանների, կարգադրությունների կատարումը.

3) հրապարակում է հարկադիր կատարման ծառայության գործունեության կազմակերպ-մանն ուղղված հրամաններ, հրահանգներ եւ կարգադրություններ.

4) առաջարկություն է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  արդարա-դատության նախարարին՝ ծառայության կառուցվածքի վերաբերյալ.

5) միջնորդություն է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադա-տության նախարարին՝ հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողներին խրախուսելու կամ նրանց նկատմամբ կարգապահական տույժեր կիրառելու մասին.

6) քննում է հարկադիր կատարողների նկատմամբ բերված բողոքները, վերացնում է ան-օրինական որոշումները.

7) իրականացնում է հարկադիր կատարման ծառայության նյութատեխնիկական ապահո-վությունը.

8) օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների սահմաններում տնօրինում է ծառա-յության դեպոզիտ հաշիվը.

9) սահմանում է բաժինների պետերի և այլ հարկադիր կատարողների կողմից հաշվետ-վություններ ներկայացնելու կարգը  եւ ժամկետները.

10) կազմակերպում է ծառայողների մասնագիտական եւ հատուկ ուսուցումը.

11) իր իրավասության սահմաններում խրախուսում կամ կարգապահական տույժի է են-թարկում հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողներին.

12) իր իրավասության սահմաններում տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա ցուցում-ներ.

13) լուծում է հարկադիր կատարողի ինքնաբացարկի կամ նրան հայտնված բացարկի հար-ցը:

Գլխավոր հարկադիր կատարողն ունի նաեւ օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Հոդված 22. Բաժնի պետի լիազորությունները

 

Բաժնի պետը՝

1) կազմակերպում եւ վերահսկում է բաժնի աշխատանքները.

2) գլխավոր հարկադիր կատարողի սահմանած կարգով եւ ժամկետներում ներկայացնում է հաշվետվություններ.

3) իրականացնում է սույն օրենքի, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի պա-հանջների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հրաման-ների եւ կարգադրությունների, գլխավոր հարկադիր կատարողի հրահանգների, կարգադրություն-ների, ցուցումների ու հանձնարարությունների կատարումը:

 

Հոդված 23. Հարկադիր կատարողների իրավունքները եւ պարտականությունները

                    դատական ակտերի հարկադիր կատարման ընթացքում

 

1. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ընթացքում հարկադիր կատարողը`

1) միջոցներ է ձեռնարկում կատարողական թերթի ժամանակին, լրիվ եւ ճիշտ կատարման համար.

2) կատարողական վարույթի կողմերին (այսուհետ` կողմեր) եւ նրանց ներկայացուցիչներին հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալու կատարողական վարույթի նյութերին, դրանցից անե-լու քաղվածքներ եւ ստանալու պատճեններ.

3) քննում է կատարողական վարույթի կապակցությամբ կողմերի դիմումները եւ միջնորդու-թյունները, կայացնում է համապատասխան որոշումներ, պարզաբանում դրանց բողոքարկման ժամկետները եւ կարգը.

4) օրենքով սահմանված դեպքերում տուգանում է իր որոշումները չկատարած քաղա-քացիներին եւ պաշտոնատար անձանց.

5) իր անաչառությանը կասկած հարուցող հանգամանքների առկայության դեպքում կարող է հայտնել ինքնաբացարկ:

2. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ընթացքում հարկադիր կատարողն իրավունք ունի`

1) կատարողական գործողություններ իրականացնելիս ստանալու անհրաժեշտ տեղեկու-թյուններ, բացատրություններ եւ գործին վերաբերող այլ նյութեր.

2) գործատուների մոտ ստուգելու նրանց մոտ աշխատող պարտապանների կողմից իրենց կատարողական թերթի կատարումը.

3) իրավաբանական անձանց (այսուհետ` կազմակերպություններ) եւ քաղաքացիներին հանձնարարություններ տալ կոնկրետ կատարողական գործողություններ իրականացնելու նպա-տակով.

4) ընթերակաների ներկայությամբ սահմանված կարգով մուտք գործելու պարտապանի շենքը (բնակարան, պահեստ եւ այլ շինություններ), այնտեղ կատարելու զննումներ.

5) արգելանք դնելու գույքի վրա, առգրավելու գույքը, հանձնելու պահատվության եւ իրացնելու օրենքով սահմանված կարգով.

6) կատարողական թերթում նշված չափով արգելանք դնելու պարտապանի հաշիվներում, ավանդներում կամ բանկերում եւ այլ վարկային կազմակերպություններում պահպանվող դրա-մական միջոցների եւ այլ արժեքների վրա.

7) գույքի փոխադրման համար օգտագործելու պարտատիրոջ կամ պարտապանի տրանս-պորտը` ծախսերը դասելով պարտապանի, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաեւ պար-տատիրոջ հաշվին.

8) կատարողական թերթում նշված պահանջների պարզ չլինելու դեպքում դիմելու կա-տարողական թերթ տված դատարան` պարզաբանելու դրա կատարման կարգը.

9) օրենքով սահմանված կարգով հայտարարելու պարտապանի եւ (կամ) նրա գույքի հե-տախուզում` անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով ոստիկանության հետ.

10) կատարողական գործողությունների ընթացքում հրավիրելու քաղաքացիների եւ պաշ-տոնատար անձանց.

11) կատարելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատես-ված այլ գործողություններ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հոդված 24. Հարկադիր կատարողի դրամական բավարարումը

 

1. Յուրաքանչյուր հարկադիր կատարող ունի ծառայության համար համարժեք դրամական բավարարման իրավունք:

2. Հարկադիր կատարողի դրամական բավարարումը կազմվում է՝

1) հիմնական աշխատավարձից՝ պաշտոնային դրույքաչափից, որը պայմանավորվում է հարկադիր ծառայության պաշտոնների դասակարգման համակարգում տվյալ պաշտոնի զբա-ղեցրած դիրքով եւ ծառայողի՝ պետական կառավարման ոլորտում ունեցած աշխատանքային ստաժով: Պետական կառավարման ոլորտի ստաժում հաշվարկվող աշխատանքների ցանկը սահ-մանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը.

2) լրացուցիչ աշխատավարձից՝ աշխատանքի հատուկ պայմանների եւ աշխարհագրական միջավայրի համար տրվող հավելավճարից.

3) կոչման համար տրվող հավելավճարից.

4) նյութական խրախուսման համար տրվող պարգեւատրումներից:

3. Հարկադիր կատարման ծառայության հիմնական աշխատավարձի համակարգը հետեւ-յալն է.

1) պաշտոնների համար սահմանվում է հիմնական աշխատավարձի սանդղակ՝ նվազա-գույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչեւ առավելագույնը.

2) պաշտոնային դրույքաչափերի սանդղակի համար սահմանվում է աշխատավարձի 11 մակարդակ, յուրաքանչյուր մակարդակում՝ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակից (աղյուսակ 1).

 

Աղյուսակ 1. Պաշտոնային դրույքաչափերի համակարգը

 

 Ծառայողի

աշխատա-վարձի մակարդակ-ները

Աշխատա-վարձի աճ

տե-սուչ

հարկա-դիր կատա-րող

ավագ հարկադիր կատարող

առաջ. խորհրդատու

գլխավոր
խորհըր-դատու

բաժան-մունքի պետ.

բաժնի պետի տեղակալ

տարած-քային
բաժնի պետ

 

վարչ. բաժնի

պետ, վարչ. պետի տեղա-կալ

գլխա-վոր
հարկա-դիր կատա-րող

 

 

                  հաշվարկման գործակիցը

11

աճ չկա

1.40

1.80

2.09

2.43

2.81

3.26

3.78

5.00

10

3 տարին մեկ

1.36

1.74

2.03

2.36

2.73

3.17

3.67

4.89

9

3 տարին մեկ

1.32

1.68

1.97

2.29

2.65

3.07

3.56

4.78

8

3 տարին մեկ

1.28

1.62

1.92

2.22

2.58

2.99

3.46

4.67

7

2 տարին մեկ

1.24

1.56

1.86

2.16

2.50

2.90

3.36

4.56

6

2 տարին մեկ

1.20

1.50

1.81

2.09

2.43

2.81

3.26

4.40

5

2 տարին մեկ

1.16

1.44

1.75

2.03

2.36

2.73

3.17

4.30

4

յուրաքան-չյուր տարի

1.12

1.38

1.70

1.97

2.29

2.65

3.07

4.20

3

յուրաքան-չյուր տարի

1.08

1.32

1.65

1.92

2.22

2.58

2.99

4.10

2

յուրաքան-չյուր տարի

1.04

1.26

1.60

1.86

2.16

2.50

2.90

4.00

1

յուրաքան-չյուր տարի

1.00

1.20

1.56

1.81

2.09

2.43

2.81

3.90

                                 

 

3) որոշակի պաշտոնում ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է` բազային պաշտոնային դրույքաչափը բազմապատկելով համապատասխան պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակցով.

4) աշխատավարձի հաշվարկման ժամանակ ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի համակարգում անցումը հերթական մակարդակին կատարվում է աղյուսակով նախատեսված ծառայողի աշխատանքային ստաժին համապատասխան՝ տարին լրանալու օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

4. Բազային պաշտոնային դրույքաչափը համապատասխանում է պաշտոնային դրույքա-չափերի սանդղակի ստորին մակարդակին՝ 1.00 գործակցին, որի նկատմամբ համապատասխան գործակիցներով էլ հաշվարկվում են բոլոր մյուս դրույքաչափերը:

5. Բազային պաշտոնային դրույքաչափը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանում է Լեռ-նային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը: Բազային պաշտոնային դրույքաչափը չի կարող պակաս լինել նախորդ տարվա համար սահմանվածից:

6. Լրացուցիչ աշխատավարձի նկատմամբ սահմանվող հավելումները սահմանում է Լեռ-նային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

7. Կոչման համար սահմանվում է հավելավճար՝ բազային պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ, հետեւյալ չափերով.

 

  Կոչումը

Հավելավճարի չափը բազային պաշտոնային
դրույքաչափի նկատմամբ (տոկոսներով)

գնդապետ

29

փոխգնդապետ

26

մայոր

23

կապիտան

16

ավագ լեյտենանտ

15

լեյտենանտ

13

 

Հոդված 25. Նպաստները՝ հարկադիր կատարողի զոհվելու, հաշմանդամ դառնալու,

                    հիվանդության կամ մարմնական վնասվածք ստանալու դեպքում

 

Ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհվելու դեպքում հարկադիր կատա-րողի ընտանիքի անդամներին կամ նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց, ինչպես նաեւ հարկադիր կատարողին` նրա հաշմանդամ դառնալու, հիվանդության կամ մարմնական վնասվածք ստա-նալու դեպքում, վճարվող նպաստի չափն ու վճարման կարգը սահմանվում է զինծառայողների սոցիալական ապահովության հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով եւ իրավական այլ ակտերով:

 

Հոդված 26. Գույքային վնասի հատուցումը

 

1. Հարկադիր կատարողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին պատճառված գույքային վնասը, որը պայմանավորված է հարկադիր կատարողի ծառայողական պարտականությունների կատարմամբ, հատուցում է պետությունը:

2. Վնասի հատուցման կարգը եւ պայմանները սահմանվում են օրենքով:

 

Հոդված 27. Հարկադիր կատարողի կողմից տրանսպորտից օգտվելը

 

Ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հարկադիր կատարողի կողմից հասա-րակական տրանսպորտից օգտվելու պայմանները, ինչպես նաեւ անձնական տրանսպորտը ծառա-յողական նպատակներով օգտագործելու ծախսերի հատուցման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 28. Հարկադիր կատարողի համազգեստը, վկայականը եւ կնիքը

 

1. Հարկադիր կատարողը ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կրում է հա-մազգեստ, որն ունի տարբերանշաններ եւ խորհրդանշան, որոնց նկարագրերը, ինչպես նաեւ դը-րանք կրելու եւ հատկացնելու կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ար-դարադատության նախարարը:

2. Հարկադիր կատարողներին տրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդա-րադատության նախարարի հաստատած միասնական նմուշի վկայականներ, ինչպես նաեւ նրանց անվամբ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում գրանցված եւ համարակալված անձնական կնիքներ:

 

Հոդված 29. Հարկադիր կատարողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները

 

1. Հարկադիր կատարողն իրավունք չունի՝

1) կատարելու վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծա-գործական աշխատանքից.

2) անձամբ զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ.

3) լինելու երրորդ անձանց ներկայացուցիչն այն մարմնի հետ կապված հարաբերություն-ներում, որտեղ ինքը գտնվում է ծառայության մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր կողմից.

4) ստանալու հոնորար ծառայողական պարտականությունների կատարումից բխող հրապա-րակումների կամ ելույթների համար.

5) ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործելու նյութատեխնիկական, ֆինանսական եւ տեղեկատվական միջոցները, պետական այլ գույք եւ ծառայողական տեղեկատվությունը.

6) ծառայողական պարտականությունների համար այլ անձանցից ստանալու նվերներ, գումար կամ ծառայություններ, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենս-դըրությամբ նախատեսված դեպքերի.

7) լինելու որեւէ կուսակցության, հասարակական (բացառությամբ գիտական, մշակութա-յին, մարզական, որսորդական եւ նմանօրինակ շահերի ընդհանրության հիման վրա միավորված կազմակերպությունների), այդ թվում՝ կրոնական, արհեստակցական կազմակերպության անդամ.

8) կազմակերպելու գործադուլներ, հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր կամ մասնակցելու դրանց:

2. Հարկադիր կատարման ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, հարկադիր կատարողը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, պարտավոր է առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական (բաժ-նեհավաք, փայահավաք) կապիտալում 10 եւ ավելի տոկոս բաժնեմաս (բաժնետոմս, փայ) ունե-նալու դեպքում դա հանձնել հավատարմագրային կառավարման: Հարկադիր կատարողն իրա-վունք ունի հավատարմագրային կառավարման հանձնված գույքից ստանալու եկամուտ:

3. Հարկադիր կատարողին արգելվում է համատեղ ծառայելու մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր եւ քույր) հետ, եթե նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ անմիջական վերահսկողության հետ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 9

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ

 

Հոդված 30. Հարկադիր կատարողի աշխատաժամանակի տեւողությունը

 

1. Հարկադիր կատարողի համար սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ:

2. Հարկադիր կատարողն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներգրավվել արտաժամյա ծառայության:

3. Հարկադիր կատարողին օրական 8 ժամից ավելի արտաժամյա ծառայության ներգրա-վել չի թույլատրվում: Օրվա ընթացքում ծառայության տեւողությունն արտաժամյա ծառայության հետ չպետք է գերազանցի 16 ժամը: Հարկադիր կատարողի արտաժամյա ծառայության տեւողու-թյունը տարվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 300 ժամը: Արտաժամյա ծառայության համար վճարվում է հավելավճար` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության սահմա-նած կարգով եւ չափով:

4. Արտաժամյա ծառայության ներգրավման դեպքերը եւ ժամանակի հաշվարկման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  արդարադատության նախարարը:

  Рб№ніН 31. Հարկադիր կատարողի արձակուրդը  

1. Հարկադիր կատարողին տրամադրվում է ամենամյա արձակուրդ: Ամենամյա արձակուր-դի տեւողությունը կազմում է 28 օրացուցային օր:

2. Կին հարկադիր կատարողին տրամադրվում է նաեւ նախածննդյան եւ հետծննդյան, իսկ հարկադիր կատարողին՝ երեխային խնամելու արձակուրդ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան օրենսդրությանը համապատասխան:

3. Ամենամյա արձակուրդից հետկանչը թույլատրվում է միայն բացառիկ դեպքերում` ծա-ռայողական անհրաժեշտությունից ելնելով:

4. Տվյալ տարվա չօգտագործված արձակուրդի օրերը, հարկադիր կատարողի ցանկու-թյամբ, կարող են գումարվել հաջորդ տարվա ամենամյա արձակուրդին կամ կարող են փոխա-րինվել լրացուցիչ դրամական փոխհատուցմամբ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կա-ռավարության սահմանած կարգով:

5. Ծառայության առաջին տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է ծա-ռայության տասնմեկ ամիսը լրանալուց հետո:

6. Ամենամյա արձակուրդի ընթացքում հիվանդացած հարկադիր կատարողի արձակուրդը երկարաձգվում է հիվանդության պատճառով չօգտագործված օրերի թվով՝ հիմք ընդունելով առողջապահական հաստատության համապատասխան տեղեկանքը:

7. Հարկադիր կատարողներին ընտանեկան հանգամանքների բերմամբ եւ հարգելի այլ պատճառներով կարող է տրամադրվել մինչեւ 10 օր տեւողությամբ կարճատեւ արձակուրդ, որը չի հաշվարկվում ամենամյա արձակուրդում, եւ որի համար չի վճարվում:

8. Հարկադիր կատարողներին արձակուրդ տրամադրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության արդարադատության նախարարը՝ գլխավոր հարկադիր կատարողի ներկայացմամբ:

 

Հոդված 32. Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում հարկադիր կատարողին

                    ծառայությունից ազատելը

 

Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում հարկադիր կատարողը առողջապա-հական հաստատության համապատասխան տեղեկանքի հիման վրա կարող է ժամանակավո-րապես ազատվել ծառայությունից, սակայն մեկ տարվա ընթացքում 4 ամսից ոչ ավելի ժամա-նակով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 10

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻՆ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼԸ, ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼԸ

 

Հոդված 33. Հարկադիր կատարողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի

                    տեսակները

 

1. Երկարամյա ծառայության, ինչպես նաեւ ծառայողական պարտականությունները եւ առաջադրանքները գերազանց կատարելու համար հարկադիր կատարողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետեւյալ տեսակները.

1) շնորհակալության հայտարարում.

2) միանվագ դրամական պարգեւատրում.

3) հուշանվերով պարգեւատրում.

4) արտահերթ կոչումի շնորհում:

2. Հարկադիր կատարողի նկատմամբ որպես խրախուսանք կարող է կիրառվել նախկինում նշանակված կարգապահական տույժը ժամկետից շուտ հանելը:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված խրախուսանքը հարկադիր կա-տարողի նկատմամբ կարող է կիրառվել մեկ անգամ ծառայության ամբողջ ընթացքում:

4. Միաժամանակ կարող է կիրառվել խրախուսանքի մի քանի տեսակ:

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված խրախուսանքները կիրառում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, իսկ 1-2-րդ կետերով նախա-տեսված խրախուսանքները` նաեւ գլխավոր հարկադիր կատարողը:

 

Հոդված 34. Հարկադիր կատարողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական

                    տույժերը

 

1. Ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինչպես նաեւ ծառայողական լիազորությունների սահմանն անցնելու, օրենքների կամ իրավական այլ ակտերի պահանջները խախտելու դեպքերում, Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հարկադիր կատարողի նկատ-մամբ կիրառվում են հետեւյալ կարգապահական տույժերը.

1) նկատողություն.

2) խիստ նկատողություն.

3) 10-50 տոկոսով պաշտոնային դրույքաչափի իջեցում՝ մինչեւ 3 ամիս ժամանակով.

4) պաշտոնի իջեցում կամ այլ պաշտոնի փոխադրում.

5) կոչման իջեցում՝ մեկ աստիճանով.

6) ծառայությունից ազատում:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգապահական տույժերը կիրառում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, իսկ 1-2-րդ կետերով նախատեսված կարգապահական տույժերը` նաեւ գլխավոր հարկադիր կատարողը:

 

Հոդված 35. Կարգապահական տույժը կիրառելու եւ տույժը հանելու կարգը

 

1. Կարգապահական տույժը նշանակվում է, եթե երեք ամսից ավելի չի անցել կարգա-պահական խախտումը հայտնաբերելու օրվանից՝ չհաշված հիվանդությունը կամ արձակուրդում գտնվելը, ընդ որում, նշանակվող տույժը պետք է համապատասխանի կատարված խախտման բնույթին եւ վտանգավորության աստիճանին:

2. Կարգապահական յուրաքանչյուր խախտման համար կարող է նշանակվել մեկ կարգա-պահական տույժ:

3. Կարգապահական տույժ նշանակվել չի կարող, եթե վեց ամսից ավելի է անցել կարգա-պահական խախտումը կատարելու օրվանից:

4. Կարգապահական տույժի մասին հարկադիր կատարողը տեղեկացվում է դրա նշա-նակումից հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

5. Եթե կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում հարկադիր կատարողը նոր կարգապահական տույժի չի ենթարկվել, ապա դա համարվում է մարված:

6. Կարգապահական տույժը կարող է հանվել նաեւ նշանակումից վեց ամիս հետո՝ մինչեւ մեկ տարին լրանալը, եթե հարկադիր կատարողը թույլ չի տվել կարգապահական նոր խախտում:

7. Հարկադիր կատարողի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվելիս լիազորու-թյունները ժամանակավորապես կասեցվում են մինչեւ քրեական գործի ավարտը կամ մինչեւ տվյալ գործով դատարանի դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: Այդ դեպքում դրամական բավարարումը վճարվում է մինչեւ երկու ամսվա համար, իսկ մնացած վճարումը կատարվում է գործի` արդարացնող հիմքով ավարտի դեպքում:

 

Հոդված 36. Հարկադիր կատարողին հրամաններ տալու սահմանափակումները

 

1. Հարկադիր կատարողին չեն կարող տրվել այնպիսի բանավոր կամ գրավոր հրամաններ (հրահանգներ եւ կարգադրություններ), որոնք՝

1) հակասում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությանը եւ օրենք-ներին.

2) հրամաններ (հրահանգներ եւ կարգադրություններ) տվողի կամ կատարողի լիազորու-թյունների սահմաններից դուրս են:

2. Հարկադիր կատարողը, սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հրամաններ (հրահանգներ եւ կարգադրություններ) ստանալիս, պարտավոր է ղեկավարվել օրենքների պահանջներով՝ այդ մասին տեղյակ պահելով վերադասին:

3. Ակնհայտ անօրինական հրամանը (հրահանգը եւ կարգադրությունը) չկատարելը հար-կադիր կատարողին ազատում է հրամանը չկատարելու համար պատասխանատվությունից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 11

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ

  Հոդված 37. Հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատելը

 

1. Հարկադիր կատարողը հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատվում է՝

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման դեպքում.

2) անձնական նախաձեռնությամբ՝ գրավոր դիմումի հիման վրա.

3) սույն օրենքի 39-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանային տարիքը լրանալու կապակ-ցությամբ.

4) հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում, եթե հարկադիր կատարողին համապատասխան պաշտոնում նշանակելը հնարավոր չէ, եւ հաստիքների կրճատումը պայմանավորված է հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ.

5) ծառայությանը` հիվանդության պատճառով ոչ պիտանի լինելու դեպքում.

6) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու դեպ-քում.

7) կարգապահական խախտումների համար, եթե մեկ տարվա ընթացքում նրա նկատմամբ կիրառվել են երկու եւ ավելի կարգապահական տույժեր, որոնցից գոնե մեկը սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-5-րդ կետերով սահմանված տույժերից է, կամ սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը կիրառելու դեպքում.

8) սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջները խախտելու դեպքում.

9) օրենքով սահմանված կարգով իր եկամուտների հայտարարագիրը չներկայացնելու դեպքում.

10) դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու դեպքում.

11) ժամանակավոր անաշխատունակության հետեւանքով մեկ տարվա ընթացքում չորս ամսից ավելի ծառայության չներկայանալու դեպքում` չհաշված նախածննդյան եւ հետծննդյան արձակուրդը.

12) քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոններում ընտրվելու կամ նշանակվելու դեպ-քում:

Հարկադիր կատարողի պարտականությունները համարվում են դադարած՝ նրա մահվան կապակցությամբ:

 

Հոդված 38. Հարկադիր կատարման ծառայությունում զբաղեցրած պաշտոնից

                    ազատելը

 

Հարկադիր կատարողը հարկադիր կատարման ծառայությունում զբաղեցրած պաշտոնից ազատվում է՝

1) անձնական նախաձեռնությամբ՝ գրավոր դիմումի հիման վրա.

2) հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում՝ այլ պաշտոնի նշանակվելիս.

3) սահմանափակ առողջական վիճակի պատճառով՝ տվյալ պաշտոնում հետագա ծառա-յությունը շարունակելու անհնարինության դեպքում.

4) ատեստավորման արդյունքների հիման վրա.

5) սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված կարգապահական տույժի ենթարկվելու դեպքում.

6) սույն օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

 

Հոդված 39. Հարկադիր կատարման ծառայությունում տարիքային

                    սահմանափակումները

 

1. Բարձրագույն խմբի հարկադիր կատարողների համար պաշտոն զբաղեցնելու սահմա-նային տարիք է համարվում 60 տարեկանը:

Գլխավոր եւ առաջատար խմբերի հարկադիր կատարողների համար պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային տարիք է համարվում 55 տարեկանը:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, հարկադիր կատարողի` պաշտոն զբաղեցնելու սահմանային տարիքը լրանալու դեպքում հարկադիր կատա-րողի ծառայության ժամկետը կարող է երկարաձգել մինչեւ 5 տարի ժամկետով:

3. Հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատումը, սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետին համապատասխան, կատարվում է սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տարիքը լրանալուց հետո՝ հաջորդ ամսվա 1-ին:

 

Հոդված 40. Հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատվածներին տրվող

                    վճարումները եւ կենսաթոշակի ապահովումը

 

Հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատվածներին տրվող վճարումները, արտոնու-թյունները, կենսաթոշակի ապահովումը եւ կենսաթոշակ նշանակելու պայմանները, տեսակները, ծառայության ստաժի հաշվարկման կարգը սահմանվում են զինծառայողների սոցիալական ապահովության հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով եւ իրավական այլ ակտերով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 12

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 

Рб№ніН 41. Ծառայությունում կամ պաշտոնում վերականգնելը

 

ІЫЭ СісПі№Зс НійіЫбХЭեсБ, бнщեс ліСЩіЭніН Пісգбн ЧіЭігнեЙ եЭ НійіЫбхГЫбхЭбхЩ іЭСЗЩЭ чбЛі№сніН, еіЯпбЭБ ПіЩ ПбгбхЩБ ЗзեуніН, ЗЭгеեл Эіեх НійіЫбхГЫбхЭЗу іЅіп-ніН, եЭГіПі եЭ НійіЫбхГЫіЭ, ПбгбхЩЗ ПіЩ еіЯпбЭбхЩ нեсіПіЭգЭЩіЭ:

 

Рб№ніН 42. мեЧեсЗ ЙбхНЩіЭ СіЩіс №ЗЩեЙбх ПісգБ եх ЕіЩПեпЭեсБ

 

МійіЫбхГЫбхЭбхЩ чбЛі№сեЙбх, еіЯпбЭБ ПіЩ ПбгбхЩЭ ЗзեуЭեЙбх, ПісգіеіСіПіЭ пбхЫ-ЕЗ եЭГісПեЙбх, НійіЫбхГЫбхЭЗу іЅіпЩіЭ Сեп гСіЩіУіЫЭнեЙбх №եещбхЩ СісПі№Зс Піпі-сбХБ ПісбХ ї բбХбщісПեЙ №і №іпіПіЭ Пісգбн` СіЩіеіпілЛіЭ СсіЩіЭЗЭ лпбсіգсбх-ГЫіЩբ НіЭбГіЭіЙбх ысніЭЗу ЩեПіЩлЫі ЕіЩПեпбхЩ:

 

 

 

Рб№ніН 43. Կոչման շնորհումը եւ ծառայության ժամկետի հաշվարկը

                    ծառայությունում վերականգնելուց հետո

 

1. МійіЫбхГЫбхЭЗу іЭСЗЩЭ ПіЩ іЭысЗЭіПіЭ іЅіпніН եх СեпіգіЫбхЩ нեсіПіЭգЭБ-ніН НійіЫбХЗ іЭБЭ№Щեз НійіЫбхГЫіЭ лпіЕбхЩ, СեсГіПіЭ ПбгбхЩ ЯЭбсСեЙбх ЕіЩПեпбхЩ пбПбліЫЗЭ СінեЙінЧісБ СіЯнісПեЙЗл եх ПեЭліГбЯіП ЭЯіЭіПեЙЗл СіЯнісПнбхЩ ї Эіեх іЭ-СЗЩЭ ПіЩ іЭысЗЭіПіЭ іЅіпбхЩЗу ЩЗЭгեх нեсіПіЭգЭбхЩЭ БЭПіН ЕіЩіЭіПіСіпніНБ:

2. МійіЫбхГЫбхЭЗу іЭСЗЩЭ ПіЩ іЭысЗЭіПіЭ іЅіпніН, ПбгбхЩБ ПіЩ еіЯпбЭЭ Ззեу-ніН НійіЫбХЭեсЗЭ ЩЗЭгեх №сіЭу нեсіПіЭգЭбхЩЭ БЭПіН ЕіЩіЭіПіСіпніНЗ СіЩіс пснбхЩ ї №сіЩіПіЭ чбЛСіпбхубхЩ` ЭсіЭ гнЧісніН №сіЩіПіЭ բінісісЩіЭ гічбн, բіЫу бг інե-ЙЗ, щіЭ 3 іЩлні СіЩіс:

ІЫЭ НійіЫбХЭեсЗЭ, бнщեс іЅіпЩіЭ еіСЗу ЩЗЭгեх нեсіПіЭգЭнեЙЭ іЯЛіпեЙ եЭ іЫЙ ПіЅЩіПեсебхГЫбхЭЭեсбхЩ ПіЩ ЅբіХнեЙ եЭ УեйЭісПіпЗсіПіЭ գбсНбхЭեбхГЫіЩբ, СіпбхубхЩБ нЧіснбхЩ ї ЭсіЭуЄ НійіЫбхГЫбхЭбхЩ ЅբіХեусіН нեсзЗЭ еіЯпбЭЗ еіЯпбЭեіПіЭ №сбхЫщі-гічЗ եх НійіЫбхГЫбхЭЗу іЅіпніН ЕіЩіЭіПіСіпніНбхЩ лпіуіН іЩліПіЭ եПіЩпЗ ЩЗзեх եХіН пісբեсбхГЫіЭ гічбн, բіЫу бг інեЙЗ, щіЭ 3 іЩлні СіЩіс:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 13

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Рб№ніН 44. шіХіщіуЗЭեсЗ бх ПіЅЩіПեсебхГЫбхЭЭեсЗ ЗсінбхЭщЭեсЗ եх ысЗЭіПіЭ

                    ЯіСեсЗ еіЯпеіЭбхГЫбхЭБ

 

РісПі№Зс ПіпісбХБ еіспінбс ї ЗсեЭ нեсіеіСніН ЗсінбхЭщЭեсЭ ыգпіգбсНեЙ ысեЭщЗЭ СіЩіеіпілЛіЭ եх Зс գбсНбхЭեбхГЫіЭ Щեз ГбхЫЙ гпіЙ щіХіщіуЗЭեсЗ бх ПіЅЩіПեс-ебхГЫбхЭЭեсЗ ЗсінбхЭщЭեсЗ եх ысЗЭіПіЭ ЯіСեсЗ бсեхї ЛіЛпбхЩ:

 

Рб№ніН 45. Հարկադիր կատարողի պահանջների կատարման պարտադիր լինելը

 

1. РісПі№Зс ПіпісбХЗ` Зс ЗсінілбхГЫіЭ ліСЩіЭЭեсбхЩ ійізі№сіН еіСіЭзЭեсЗ ПіпісбхЩБ еіспі№Зс ї բбЙбс еեпіПіЭ եх пեХіПіЭ ЗЭщЭіПійінісЩіЭ ЩісЩЗЭЭեсЗ, еіЯ-пбЭіпіс іЭУіЭу, ПіЅЩіПեсебхГЫбхЭЭեсЗ бх щіХіщіуЗЭեсЗ СіЩіс:

2. РісПі№Зс ПіпісбХЗ еіСіЭзбн ЭсіЭ іЭнЧіс псіЩі№снбхЩ եЭ Зс գбсНійбхЫГЭեсЗ ЗсіПіЭіуЩіЭ СіЩіс іЭСсіЕեЯп пեХեПіпнбхГЫбхЭБ, чілпіГХГեсЭ бх №сіЭу еіпЧեЭ-ЭեсБ:

3. РісПі№Зс ПіпісбХЗ еіСіЭзЭեсБ гПіпісեЙБ ПіЩ Эсі еіспіПіЭбхГЫбхЭЭեсЗ Пі-пісЩіЭБ ЛбгБЭ№бпեЙЭ ійізіуЭбхЩ ї еіпілЛіЭіпнбхГЫбхЭ` ысեЭщбн ліСЩіЭніН Пісգбн:

 

Рб№ніН 46. ьЗЅЗПіПіЭ бхЕ եх СіпбхП ЩЗзбуЭեс գбсНі№сեЙБ

 

1. РісПі№Зс ПіпісбХЭ ЗсінбхЭщ бхЭЗ գбсНі№сեЙбх эЗЅЗПіПіЭ бхЕ եх СіпбхП ЩЗзбу-Эեс` ЗсեЭ убхЫу псніН №ЗЩі№сбхГЫбхЭБ ПіЩ НійіЫбХіПіЭ еіспіПіЭбхГЫбхЭЭեсЗ ПіпісЩіЭ ПіеіПубхГЫіЩբ Зс нсі ПіпісніН СісУіПбхЩБ ПіЭЛեЙбх №եещбхЩ:

2. ІсգեЙнбхЩ ї СіпбхП ЩЗзбуЭեсЗ գбсНі№сбхЩБ СХЗбхГЫіЭ іПЭСіЫп ЭЯіЭЭեс бхЭեубХ ПіЭіЭу, іПЭСіЫп СіЯЩіЭ№іЩЭեсЗ եх іЭгічіСілЭեсЗ ЭПіпЩіЩբ, բіуійбхГЫіЩբ ЭсіЭу ПбХЩЗу ЅЗЭніН №ЗЩі№сбхГЫбхЭ убхЫу піЙбх եх СісПі№Зс ПіпісбХЗ ПЫіЭщЗЭ ПіЩ ійбХзбх-ГЫіЭБ нпіЭգ леійЭіубХ գбсНбХбхГЫбхЭЭեс ПіпісեЙбх №եещեсЗ:

 

Рб№ніН 47. Հրազեն գործադրելը

 

1. РісПі№Зс ПіпісбХЭ ЗсінбхЭщ бхЭЗ СсіЅեЭ գбсНі№сեЙбх`

1) Зс нсі ПіпісніН СісУіПбхЩБ ПіЭЛեЙбх СіЩіс, եГե ійПі ї Эсі ПЫіЭщЗЭ ПіЩ ійбХзбхГЫіЭЭ леійЭіубХ ЗсіПіЭ нпіЭգБ.

2) СсіЅեЭЗ ПіЩ СіпбхП ЩЗзбуЭեсЗ СічЯпіПЩіЭ чбсУեсБ ПіЭЛեЙбх СіЩіс:

2. ШЗЭгեх СсіЅեЭ գбсНі№сեЙБ №і еեпщ ї ыգпіգбсНнЗ ЭіЛіЅգбхЯіПіЭ ПсіПбуЗ СіЩіс:

3. ІсգեЙнбхЩ ї СсіЅեЭЗ գбсНі№сбхЩБ СХЗбхГЫіЭ іПЭСіЫп ЭЯіЭЭեс бхЭեубХ ПіЭіЭу, іПЭСіЫп СіЯЩіЭ№іЩЭեсЗ եх іЭгічіСілЭեсЗ ЭПіпЩіЩբ, բіуійбхГЫіЩբ ЭсіЭу ПбХЩЗу ЅЗЭ-ніН №ЗЩі№сбхГЫбхЭ убхЫу піЙбх եх СісПі№Зс ПіпісбХЗ ПЫіЭщЗЭ бх ійбХзбхГЫіЭЭ ЗсіПіЭ нпіЭգ леійЭіубХ գбсНбХбхГЫбхЭЭեс ПіпісեЙбх №եещեсЗ:

4. РісПі№Зс ПіпісбХЗЭ СсіЅեЭбн іеіСбнեЙбх ПісգБ, СсіЅեЭЗ пեліПЭեсЗ եх Сі-пбхП ЩЗзбуЭեсЗ уіЭПБ ліСЩіЭбхЩ ї ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ Пійінісбх-ГЫбхЭБ:

 

Рб№ніН 48. ьЗЅЗПіПіЭ бхЕ, СіпбхП ЩЗзбуЭեс եх СсіЅեЭ գбсНі№сեЙбх

                    еіЫЩіЭЭեсЭ бх ліСЩіЭЭեсБ

 

1. РісПі№Зс ПіпісбХБ, лбхЫЭ ысեЭщЗ 46-47-с№ Сб№ніНЭեсбн ЭіЛіпեлніН №եещե-сбхЩ եх Пісգбн, ЗсінбхЭщ бхЭЗ գбсНі№сեЙбх эЗЅЗПіПіЭ бхЕ, СіпбхП ЩЗзбуЭեс եх СсіЅեЭ, եГե іЫЙ ЩЗзбуЭեсБ гեЭ іеіСбнбхЩ Эсі нсі №сніН еіспіПіЭбхГЫбхЭЭեсЗ ПіпісбхЩБ:

2. ьЗЅЗПіПіЭ бхЕ, СіпбхП ЩЗзбуЭեс եх СсіЅեЭ գбсНі№сեЙЗл СісПі№Зс ПіпісбХБ еіспінбс ї`

1) ЭіЛіЅգбхЯіуЭեЙ №сіЭщ գбсНі№сեЙбх Щпі№сбхГЫіЭ ЩілЗЭ` іЭУЗЭ բінісіс ЕіЩі-ЭіП псіЩі№сեЙбн Зс еіСіЭзЭեсЗ ПіпісЩіЭ СіЩіс, բіуійбхГЫіЩբ іЫЭ №եещեсЗ, եсբ Сі-еіХбхЩЭ іЭЩЗзіПіЭ нпіЭգ ї лпեХНбхЩ СісПі№Зс ПіпісбХЗ ПЫіЭщЗ ПіЩ ійбХзбхГЫіЭ Сі-Щіс.

2) №сіЭщ գбсНі№сեЙ ЗсініЛіЛпЩіЭ ПіЩ №ЗЩі№сбхГЫіЭ нпіЭգінбсбхГЫіЭ բЭбхЫГЗЭ եх ілпЗЧіЭЗЭ СіЩігіч.

3) ЩісЩЭіПіЭ нЭілніНщЭեс лпіуіН іЭУіЭу убхЫу піЙ ійізЗЭ ыգЭбхГЫбхЭ:

3. РісПі№Зс ПіпісбХБ эЗЅЗПіПіЭ бхЕЗ, СіпбхП ЩЗзбуЭեсЗ եх СсіЅեЭЗ գбсНі№сЩіЭ բбЙбс №եещեсЗ ЩілЗЭ, №сіЭу գбсНі№сЩіЭ еіСЗу щліЭгбсл ЕіЩні БЭГіущбхЩ, գсінбс Сі-Хбс№бхЩ ї գЙЛінбс СісПі№Зс ПіпісбХЗЭ, ЗлП ЩісЩЭіПіЭ нЭілніНщ ПіЩ ЩіС еіпЧійեЙбх №եещбхЩ` Эіեх №іпіЛіЅЗЭ:

4. ьЗЅЗПіПіЭ бхЕБ, СіпбхП ЩЗзбуЭեсБ եх СсіЅեЭБ` ЙЗіЅбсбхГЫбхЭЭեсБ գեсіЅіЭуեЙбн գбсНі№сեЙЭ ійізіуЭбхЩ ї ысեЭщбн ліСЩіЭніН еіпілЛіЭіпнбхГЫбхЭ:

 

Рб№ніН 49. Հարկադիր կատարողի պատասխանատվությունը, հսկողությունը

                    նրա գործունեության նկատմամբ

 

1. РісПі№Зс ПіпісбХЗ գбсНбХбхГЫбхЭЭեсБ ПісбХ եЭ բбХбщісПнեЙ нեсі№ілбхГЫіЭ Пісգбн եх (ПіЩ) №іпісіЭ:

2. РісПі№Зс ПіпісбХЭ ысեЭщЗЭ СіЩіеіпілЛіЭ еіпілЛіЭіпнбхГЫбхЭ ї ПсбхЩ Зс ПіпісіН ЅіЭуіЭщЭեсЗ եх іЫЙ ЗсініЛіЛпбхЩЭեсЗ СіЩіс:

3. РісПі№Зс ПіпісбХЗ ПбХЩЗу щіХіщіуЗЭեсЗЭ եх ПіЅЩіПեсебхГЫбхЭЭեсЗЭ еіпЧій-ніН нЭілБ եЭГіПі ї СіпбхуЩіЭ` ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ щіХіщіуЗіПіЭ ысեЭлգсщбн ліСЩіЭніН Пісգбн:

4. РісПі№Зс ПіпісбХЗ ПбХЩЗу СісПі№сіЭщЗ ЩЗзбуЭեсЗ ПЗсійЩіЭ ЭПіпЩіЩբ СлПб-ХбхГЫбхЭЭ ЗсіПіЭіуЭбхЩ ї №іпіЛіЅбхГЫбхЭБ, ЗлП СісПі№Зс ПіпісЩіЭ ЩЗзбуЭեсЗ ПЗсій-ЩіЭ ЭПіпЩіЩբ СлПбХбхГЫбхЭЭ ЗсіПіЭіунбхЩ ї нեсі№ілбхГЫіЭ ПіЩ №іпіПіЭ Пісգбн: Ріс-Пі№Зс ПіпісбХЗ ПбХЩЗу ПЗсійнбХ СісПі№сіЭщЗ ЩЗзбуЭեсЭ եЭЄ

1) СсіЅեЭЗ գбсНі№сбхЩБ.

2) эЗЅЗПіПіЭ бхЕЗ ПЗсійбхЩБ.

3) СіпбхП ЩЗзбуЭեсЗ ПЗсійбхЩБ:

 

РсіЅեЭ եх СіпбхП ЩЗзбуЭեс СіпПіуЭեЙбх եх еіСեЙбх ПісգБ ліСЩіЭбхЩ ї ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ іс№ісі№іпбхГЫіЭ ЭіЛісісБ:

 

Рб№ніН 50. Հարկադիր կատարման ծառայությունում տեխնիկական սպասարկում

                    իրականացնող քաղաքացիները

 

РісПі№Зс ПіпісЩіЭ НійіЫбхГЫбхЭбхЩ пեЛЭЗПіПіЭ леілісПбхЩ ЗсіПіЭіуЭбХ іЭ-УЗЭщ НійіЫбХЭեс гեЭ СіЩіснбхЩ: ЬсіЭу іЯЛіпіЭщЗ ї БЭ№бхЭбхЩ ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ іс№ісі№іпбхГЫіЭ ЭіЛісісбхГЫіЭ іЯЛіпіПіЅЩЗ ХեПінісБЄ Иեй-ЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ іЯЛіпіЭщіЫЗЭ ысեЭл№сбхГЫіЩբ ліСЩіЭніН Пісգбн:

 

Рб№ніН 51. РісПі№Зс ПіпісЩіЭ НійіЫбхГЫіЭ ЭЫбхГіпեЛЭЗПіПіЭ іеіСбнбхЩБ

 

РісПі№Зс ПіпісЩіЭ НійіЫбхГЫіЭ ЭЫбхГіпեЛЭЗПіПіЭ іеіСбнЩіЭ ПісգБ եх еіЫ-ЩіЭЭեсБ ліСЩіЭбхЩ ї ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ ПійінісбхГЫбхЭБ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 14

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Рб№ніН 52. ъсեЭщЗ бхЕЗ Щեз ЩпЭեЙБ

 

1. кбхЫЭ ысեЭщЭ бхЕЗ Щեз ї ЩпЭбхЩ СсіеісіПЩіЭ еіСЗу:

2. кбхЫЭ ысեЭщЭ бхЕЗ Щեз ЩпЭեЙбх еіСЗу бхЕБ ПбсусіН ЧіЭігեЙ 1999 ГніПіЭЗ СбхЭЗлЗ 15-З «ёіпіПіЭ іПпեсЗ СісПі№Зс ПіпісбхЩЭ іеіСбнбХ НійіЫбхГЫіЭ ЩілЗЭ» ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ ысեЭщБ:

 

    Рб№ніН 53. кбхЫЭ ысեЭщЗу բЛбХ ЗсініПіЭ іПпեс БЭ№бхЭեЙБ

 

кбхЫЭ ысեЭщЗу բЛбХ ЗсініПіЭ іПпեсЭ БЭ№бхЭнбхЩ եЭ лбхЫЭ ысեЭщЭ бхЕЗ Щեз ЩпЭեЙбху Сեпб` եсեщ іЩлні БЭГіущбхЩ:

 

Рб№ніН 54. Հարկադիր կատարողների առաջին ատեստավորումը

 

РісПі№Зс ПіпісбХЭեсЗ ійізЗЭ іпեлпінбсбхЩЭ іЭуПіунбхЩ ї лбхЫЭ ысեЭщЭ бхЕЗ Щեз ЩпЭեЙбху нեу іЩЗл Сեпб: ЪбхсіщіЭгЫбхс пісЗ іпեлпінбснбхЩ ї СісПі№Зс ПіпісбХЭեсЗ ЩեП եссбс№Б:

 

Рб№ніН 55. ЬіЛПЗЭбхЩ ПЗсійніН ПісգіеіСіПіЭ пбхЫЕեсБ СіЯнЗ ійЭեЙБ

 

ШЗЭгեх лбхЫЭ ысեЭщЭ бхЕЗ Щեз ЩпЭեЙБ СісПі№Зс ПіпісбХЭեсЗ ЭПіпЩіЩբ ПЗсійніН ПісգіеіСіПіЭ пбхЫЕեсБ еіСеіЭнбхЩ եЭ:

кбхЫЭ ысեЭщЗ 37-с№ Сб№ніНЗ 1-ЗЭ ЩілЗ 7-с№ ПեпЗ եх 38-с№ Сб№ніНЗ 5-с№ ПեпЗ СЗЩщեсбн СісПі№Зс ПіпісбХЗЭ НійіЫбхГЫбхЭЗу ПіЩ еіЯпбЭЗу іЅіпեЙЗл СіЯнЗ եЭ ійЭнбхЩ ЩЗЭг іЫ№ Эсі ЭПіпЩіЩբ ПЗсійніН եх ліСЩіЭніН Пісգбн гЩісніН ПісգіеіСіПіЭ пбхЫ-ЕեсБ:

 

Рб№ніН 56. Նախկինում շնորհված կոչումները

 

1. Հարկադիր կատարման ծառայությունում ծառայողներին նախկինում շնորհված կոչում-ները եւ դասային աստիճանները, անկախ նրանց զբաղեցրած պաշտոններից, պահպանվում եւ համապատասխանեցվում են սույն օրենքով սահմանված կոչումներին:

Կոչում (դասային աստիճան) չունեցող ծառայողներին սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում, ատեստավորման արդյունքում շնորհվում է զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված նվազագույն կոչում:

2. Սույն օրենքով սահմանված կարգով կոչումներ շնորհելիս նախկինում շնորհված կոչու-մով ծառայության ժամկետը հաշվի է առնվում:

3. Հարկադիր կատարման ծառայությունում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, «Քաղաքացիական ծառայու-թյան մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, տրվում են քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված համապատասխան դասային աստիճաններ:

 

Рб№ніН 57. місУіпсбхГЫіЭ Эбс СіЩіПісգЗ Эեс№сбхЩБ

 

1. місУіпсбхГЫіЭ Эбс СіЩіПісգБ Эեс№снбхЩ ї 2005 ГніПіЭЗ СбхЭнісЗ 1-Зу: ШЗЭгեх нісУіпсбхГЫіЭ Эбс СіЩіПісգЗ Эեс№сбхЩБ НійіЫбХЭեсЗ нісУіпсбхГЫбхЭБ ПіпіснбхЩ ї գбсНбХ ысեЭл№сбхГЫіЩբ ліСЩіЭніН Пісգбн:

2. місУіпсбхГЫіЭ Эбс СіЩіПісգЗ Эեс№сбхЩБ гЗ ПісбХ СіЭգեуЭեЙ НійіЫбхГЫіЭ еіЯпбЭЭեсЗ іЭніЭіуіЭПбн ЭіЛіпեлніН еіЯпбЭ ЅբіХեуЭбХ НійіЫбХЗ №сіЩіПіЭ բі-нісісЩіЭ гічЗ ЭніЅեуЩіЭ:

3. ОбгбхЩ гбхЭեубХ СісПі№Зс ПіпісбХЗЭ եх ЭіЛПЗЭбхЩ ЯЭбсСніН ПбгбхЩЭեсЭ бх №і-ліЫЗЭ ілпЗЧіЭЭեсБ лбхЫЭ ысեЭщЗ 56-с№ Сб№ніНбн ліСЩіЭніН Пісգбн гСіЩіеіпіл-ЛіЭեуніН СісПі№Зс ПіпісбХЭեсЗЭ, ЩЗЭгեх СіЩіеіпілЛіЭ ПбгбхЩ ЯЭбсСեЙБ, нЧіснбхЩ ї ЗсեЭу бхЭեуіН №іліЫЗЭ ілпЗЧіЭЗ (ПбгЩіЭ) СіЩіс ЭіЛіпեлніН СінեЙінЧіс:

 

Рб№ніН 58. ъсեЭщЗ ЛіЛпЩіЭ СіЩіс еіпілЛіЭіпнбхГЫбхЭБ

 

кбхЫЭ ысեЭщБ ЛіЛпбХ іЭУЗЭщ еіпілЛіЭіпнбхГЫбхЭ եЭ ПсбхЩ ИեйЭіЫЗЭ ФісіբіХЗ РіЭсіеեпбхГЫіЭ ысեЭл№сбхГЫіЩբ ліСЩіЭніН Пісգбн:

 

 


ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

10 հունվարի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 170