«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                 Ընդունված է 2022 թվականի

       դեկտեմբերի 22-ին

 

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-111-Ն օրենքիայսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի 8-րդ մասից և 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետից հանել «, Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետից հանել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարըբառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

  ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        

  

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

   

 

   2022 թ. դեկտեմբերի 29

   Ստեփանակերտ

   ՀՕ-100-Ն