«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

 

 

              Ընդունված է 2022 թվականի

    դեկտեմբերի 22-ին

 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մա-սին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.4-րդ մաս.

«2.4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը 2023 թվականի համար չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազա-գույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի յոթանասուն տոկոսից:»:

 

Հոդված 2. Եզրափակիչ մաս

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից և գործելու է մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        

  

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                           

    

    2022 թ. դեկտեմբերի 29

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-98-Ն