Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին

 

                                                                        Ընդունված է 2022 թվականի

      դեկտեմբերի 29-ին

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 186,958,066.8 հազար ՀՀ դրամ (առանց միջբյուջե-տային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապե-տությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 216,279,440.5 հազար ՀՀ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  29,321,373.7 հազար ՀՀ դրամ.

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2023 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով` 3,780,982.8 հազար ՀՀ դրամ  (ներառյալ` պետական  բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,780,982.8 հազար ՀՀ դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետա-կան բյուջեն`    

                                                      

Գումարը

(հազար ՀՀ դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով

185,850,000.0

2.  Ծախսերի գծով

215,171,373.7

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

29,321,373.7

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`     

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար ՀՀ դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

29,321,373.7

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

29,321,373.7

        

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետա-կան բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առան-ձին խմբերի, հետևյալ չափերով

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար ՀՀ դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

49,850,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

49,000,000.0

Այլ եկամուտներ

850,000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար ՀՀ դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

215,171,373.7

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

32,310,825.3

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

8,590,874.6

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

5,710,440.6

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1,957,607.0

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

922,827.0

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

517,448.5

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

164,780.0

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

292,844.8

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

59,823.7

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

84,697.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

84,697.2

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,370,626.8

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,370,626.8

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

18,750,000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

18,750,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,997,178.2

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2,997,178.2

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2,000,0000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

2

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2,000,000.0

 

 

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

2,000,000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

22,645,172.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

18,149,578.2

 

 

1

Ոստիկանություն

5,886,567.6

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

12,263,010.6

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

2,413,484.3

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

2,413,484.3

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

899,125.1

 

 

1

Դատարաններ

741,909.7

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

157,215.4

 

4

 

Դատախազություն

602,307.9

 

 

1

Դատախազություն

602,307.9

 

7

 

Նախաքննություն

580,676.9

 

 

1

Նախաքննություն

580,676.9

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16,817,753.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

4,791,710.8

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

4,791,710.8

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

6,037,077.7

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

5,965,533.5

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

71,544.2

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

4,020,000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

4,020,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

235,853.2

 

 

1

Ճանապարհային տրանսպորտ

50,000.0

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

185,853.2

 

6

 

Կապ

50,000.0

 

 

1

Կապ

50,000.0

 

7

 

Այլ բնագավառներ

347,381.5

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

313,881.5

 

 

3

Զբոսաշրջություն

33,500.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,335,730.3

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,335,730.3

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

205,259.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

4

 

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

33,877.0

 

 

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

33,877.0

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

171,382.0

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

171,382.0

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6,726,645.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

6,008,778.1

 

 

1

Ջրամատակարարում

6,008,778.1

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

717,867.7

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

717,867.7

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

13,401,162.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

1,000,000.0

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

500,000.0

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

500,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

4,781,645.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

2,269,207.7

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

722,597.0

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

678,895.5

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

1,110,945.5

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

4,238,379.4

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

2,116,040.7

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

740,140.3

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

1,382,198.4

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

773,943.3

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

773,943.3

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

2,607,193.7

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

2,385,704.4

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

221,489.3

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2,983,611.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

375,778.4

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

375,778.4

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,455,637.0

 

 

1

Գրադարաններ

90,359.0

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

97,423.5

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

347,649.2

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

49,005.1

 

 

5

Արվեստ

757,164.8

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

114,035.4

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

910,396.0

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

759,091.8

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

151,304.2

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

241,800.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

12,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

118,800.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

111,000.0

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

15,497,024.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

1,301,415.8

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

1,301,415.8

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8,926,402.0

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8,926,402.0

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

942,241.9

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

553,180.9

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

389,061.0

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

1,274,953.1

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

1,274,953.1

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

1,147,088.3

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

933,151.6

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

213,936.7

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,272,227.4

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

1,272,227.4

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

632,696.4

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

632,696.4

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

72,939,879.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

134,555.7

 

 

1

Վատառողջություն

13,057.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

121,498.7

 

2

 

Ծերություն

23,951,394.0

 

 

1

Ծերություն

23,951,394.0

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

270,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

270,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

7,119,701.6

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

7,119,701.6

 

5

 

Գործազրկություն

89,502.3

 

 

1

Գործազրկություն

89,502.3

 

6

 

Բնակարանային ապահովում

10,000,000.0

 

 

 

1

Բնակարանային ապահովում

10,000,000.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

26,015,708.0

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

26,015,708.0

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

5,359,018.0

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

956,158.2

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

4,402,859.8

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

29,644,039.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

5,500,000.0

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

5,500,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

24,144,039.7

 

 

1

Այլ ծրագրեր

24,144,039.7

                                     

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար ՀՀ դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

215,171,373.7

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

177,234,280.7

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

20,559,815.6

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

20,559,815.6

Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

18,413,463.5

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1,068,851.2

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

411,627.0

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

14,212,513.7

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

303,611.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

266,801.2

Նյութեր (ապրանքներ)

2,150,058.8

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

18,750,000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

18,750,000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

18,398,793.1

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

18,358,793.1

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

40,000.0

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

12,328,249.3

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

825.2

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

12,327,424.1

որից`

 

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

 

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2,672,916.0

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

727,744.0

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

320,950.9

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

8,605,813.2

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

64,882,301.9

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

41,099,695.5

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

258,500.0

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

951,304.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

5,718,514.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

305,000.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

128,056.6

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

505,280.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

33,233,040.9

Կենսաթոշակներ

23,782,606.4

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

23,782,606.4

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

23,901,657.3

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

188,390.6

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

30,502.0

Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

100.0

Այլ ծախսեր

18,182,664.7

Պահուստային միջոցներ

5,500,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

37,937,093.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

38,007,093.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

38,007,093.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

34,379,260.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

3,020,493.0

այդ թվում՝

 

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

 

 - Վարչական սարքավորումներ

2,162,268.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

858,225.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

607,340.0

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

4,880.0

 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

602,460.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-70,000.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2024 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 2023 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակեր-պումների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով նախա-տեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապե-տության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2023 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխա-տավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի   24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2023 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

բ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի վարձատ­րութ­յուն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

գ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրա-մադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ.

6) պետական մարմինների համար «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 1-րդ հոդվածի 16-րդ մասի 1-ին կետում նշված նպա-տակով բացված արտաբյուջետային հաշիվներից ֆինանսավորվող ծախսային (ելքային) ծրագրերի գծով սույն օրենքով չնախատեսված ելքերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվելիք 2023 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման, սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով  հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից հա-մայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուր-ները` ըստ առանձին տարրերի՝ սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) 2023 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործ-ման թույլտվու­թ­յան տրամադրման (գործողութ­յան ժամ­­­­­կետի երկարաձգման) պար-տադիր վճարների և ռադիո­հա­ճա­խականության օգտա­գործ­ման պար­­տադիր վճար­­­ների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Կառավարությանը 2023 թվականին անհրաժեշտու-թյան դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գոր-ծառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության պետական կառա-վարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմին-ների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետա-կան բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների կողմից դա­տա­րան հայցադիմումներ, դի­մում­ներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռա­բեկ բողոքներ ներ­կա­յացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրա­մադր­վող փաստա­թղ­թե­­րի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» օրեն­քով սահմանված վճա­րումները, ինչպես նաև դատական ակ­տերի հի­­ման վրա հօ­գուտ պետական բյուջեի պետական հիմնարկներից բռնագանձված պե­­տա­կան տուր­քի գու­մարների վճարումները,

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկ-ներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատար-ված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-թյունների վերակազմակերպման նպատակով Արցախի Հանրապետության արդարա-դատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտա-գործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրա­վունք­­ների գրանցում կատարելու համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանց-ման ու վերագրանցման համար Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվե-րով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայություններիործողու-թյունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) Պետական տուրքի մասին օրենքով սահմանված վճարումները,

զ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրա-պետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից՝ Պետական տուրքի մասին օրենքով սահման-ված վճարումների գծով այդ անձանց փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը.

4) Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի   24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխում-ներով և փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխություններ և (կամ) լրացում-ներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապա-տասխան  աղյուսակներում.

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահ­ման­ված համապա­տաս­խան գու­մար­ները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերա­զան­ցած՝ լրացուցիչ ստաց­ված եկա­մուտ­ների գումարի չափով ավելացնել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկամուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատար­վելիք բյու­ջե­տա­յին ելքերի պատկանելիության` համա­պա­­տասխան փոփոխության ենթարկել բյուջե­տային ծախ­սե­րի ֆինանսավորման համար սույն օրեն­քի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին հատկացումների գու­մար­ները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հա­վել­վա­ծում լրացվող որևէ ծախսային ծրագ­րի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդ­վա­ծով հաս­տատ­ված դեֆիցիտի (պակա­սուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավել­վա­ծով սահմանված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբյուրների և դրանց տար­րե­րի համա­պա­տաս­խան գումարները (անհրաժեշտու­թյան դեպ­քում լրացում կա­տա­րե­լով այդ տար­րերի կազ­­մում)՝ դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հան­րա­պե­տու­թ­յան բյու­ջե­տա­յին համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասին հա­մա­պա­տասխան: Սույն կետի գործողությունը չի տարածվում սույն հոդ­վածի 3-րդ և 6-րդ կե­տե­րով, ինչպես նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախա­տես­ված դեպքերի վրա

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախա-տեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, Արցախի Հանրապետության բյուջե-տային համակարգի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտա-գործելու դեպքում, այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության՝ փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով  հաստատ-ված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապա-տասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսա-վորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ սահմանված ծախսային ծրագրերի (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առան­ձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հա­վելվածով հաստատ­ված գու­մար­նե­րը, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություն-ներ կատարելով սույն օրեն­քի N 3 հավելվածում.

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդ-վածով հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դա­սա­կարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահ-մանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

                    

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                  

 

         Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

     2022 թ. դեկտեմբերի 30

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-103-Ն

 

 

          Հավելված N 1
          Աղյուսակ N 1
Արցախի Հանրապետության  2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների
           
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները Գումարը
(հազար ՀՀ դրամով)
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
215 171 373,7
01     0100 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 32 310 825,3
  1   0110 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 8 590 874,6
    1 0111 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  5 710 440,6
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 794 187,9
        ԱՀ Ազգային ժողով 794 187,9
      02 ԱՀ հաշվեքննիչ պալատի պահպանում 197 617,6
        ԱՀ հաշվեքննիչ պալատ 197 617,6
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 4 718 635,1
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմ 833 612,4
        ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ 231 346,3
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 349 653,9
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ՀՀ-ում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբ առանձնացված ստորաբաժանում 146 464,3
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Թվայնացման գործակալություն առանձնացված ստորաբաժանում  171 061,9
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 563 668,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 411 267,7
        ԱՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակ 455 063,9
        ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայություն 222 867,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 374 573,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 208 053,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 94 172,7
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 202 589,8
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 194 097,8
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 70 564,7
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 87 589,3
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 101 988,7
    2 0112 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 957 607,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 754 067,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 723 420,2
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 1 030 646,8
      02 Ակցիզային դրոշմանիշների և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 65 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 65 000,0
      03 Ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 1 500,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 1 500,0
      04 Ֆինանսական կառավարման համակարգի վճարահաշվարկային ծառայություններ 37 040,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 20 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 17 040,0
      05 Ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ 100 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 100 000,0
    3 0113 Արտաքին հարաբերություններ  922 827,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  872 827,0
        ԱՀ արտաքին գործերի նախարարություն 714 332,7
        ՀՀ-ում ԱՀ մշտական ներկայացուցչություն 158 494,3
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 50 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
  3   0130 Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 517 448,5
    1 0131 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  164 780,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  123 780,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 123 780,0
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 40 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 40 000,0
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 1 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 1 000,0
    2 0132 Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  292 844,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  246 410,3
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 246 410,3
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 29 372,1
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 29 372,1
      03 Աշխատուժի հետազոտություններ 17 062,4
        ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 17 062,4
    3 0133 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  59 823,7
      01 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 59 823,7
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 59 823,7
  4   0140 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 84 697,2
    1 0141 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  84 697,2
      01 Գիտություն 38 025,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38 025,0
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 46 672,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 46 672,2
  6   0160 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 370 626,8
    1 0161 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 370 626,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 1 237 823,1
        ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 92 935,8
        ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 241 110,3
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 447 962,0
        ԱՀ նյութական վնասների հարցերի կոմիտե 116 373,2
        ԱՀ պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտե 339 441,8
      02 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 42 149,7
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 42 149,7
      03 «Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 69 900,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 69 900,0
      04 Կադաստրային գործերի տրանսֆորմացում, արդիականացում և  իրավունքի սուբյեկտների նույնականացում 20 754,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 20 754,0
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 18 750 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 18 750 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 17 350 000,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 17 350 000,0
      02 Գանձապետական հասարակ մուրհակների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 1 400 000,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 1 400 000,0
  8   0180 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 997 178,2
    1 0181 Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 997 178,2
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  2 672 916,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2 672 916,0
      02 Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս համայնքների ծախսերի ապահովում 324 262,2
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 24 287,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 85 913,7
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 19 201,2
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 12 750,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 33 166,5
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 17 073,0
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 131 870,1
02     0200 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2 000 000,0
  2   0220 Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 000 000,0
    1 0221 Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 000 000,0
      01 Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ 2 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 2 000 000,0
03     0300 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 22 645 172,4
  1   0310 Հասարակական կարգ և անվտանգություն 18 149 578,2
    1 0311 Ոստիկանություն 5 886 567,6
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 5 718 157,6
        ԱՀ ներքին գործերի նախարարություն 61 485,5
        ԱՀ ոստիկանություն 5 656 672,1
      02 Պետավտոհամարանիշերի, վարորդական իրավունքի վկայականների և տեխանձնագրերի ձեռքբերում 168 410,0
        ԱՀ ոստիկանություն 168 410,0
    2 0312 Ազգային անվտանգություն 12 263 010,6
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 12 263 010,6
        ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 12 263 010,6
  2   0320 Փրկարար ծառայություն 2 413 484,3
    1 0321 Փրկարար ծառայություն 2 413 484,3
      01 ԱՀ փրկարար ծառայության պահպանում 2 142 180,1
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 2 142 180,1
      02 Պետական աջակցություն Հումանիտար ականազերծման կենտրոն հիմնադրամին  271 304,2
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 271 304,2
  3   0330 Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 899 125,1
    1 0331 Դատարաններ  741 909,7
      01 ԱՀ դատարանների պահպանում     730 559,7
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 730 559,7
      02 ԱՀ դատարանների պահուստային ֆոնդ     11 350,0
        ԱՀ դատական դեպարտամենտ 11 350,0
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 157 215,4
      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 20 000,0
        ԱՀ կառավարություն 20 000,0
      02 ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր 82 833,4
        ԱՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 82 833,4
      03 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 54 382,0
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 54 382,0
  4   0340 Դատախազություն 602 307,9
    1 0341 Դատախազություն 602 307,9
      01 ԱՀ դատախազության պահպանում 602 307,9
        ԱՀ դատախազություն 602 307,9
  7   0370 Նախաքննություն 580 676,9
    1 0371 Նախաքննություն 580 676,9
      01 ԱՀ քննչական կոմիտեի պահպանում 580 676,9
        ԱՀ քննչական կոմիտե 580 676,9
04     0400 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 16 817 753,5
  1   0410 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 4 791 710,8
    1 0411 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  4 791 710,8
      01 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 366 800,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 366 800,0
      02 ԱՀ ընդերքի ուսումնասիրման ծրագիր 72 000,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 72 000,0
      03 Պետական աջակցություն ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 41 735,6
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 41 735,6
      04 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 4 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 4 000 000,0
      05 Պետական գույքի  հաշվառման, գույքագրման, չափագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում   35 010,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 35 010,0
      06 Պետական  գույքի  գնահատման և մասնավորեցման (օտարման) նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 8 250,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 8 250,0
      07 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 98 991,1
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 98 991,1
      08 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցություն 20 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 20 000,0
      09 Պետական աջակցություն «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամին 87 973,2
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 87 973,2
      10 Պետական աջակցություն «Կառավարում» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 16 310,9
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 16 310,9
      11 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտում խորհրդատվությունների, մոնիթորինգի և ուսուցման ծրագրեր 30 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 30 000,0
      12 Պետական աջակցություն «Կենտրոնական ավտոկայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 14 640,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 14 640,0
  2   0420 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 6 037 077,7
    1 0421 Գյուղատնտեսություն  5 965 533,5
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  263 288,8
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 263 288,8
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 41 673,3
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 41 673,3
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 19 056,6
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 19 056,6
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 41 878,9
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 41 878,9
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 60 375,6
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 60 375,6
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 242 993,1
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 242 993,1
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի կազմակերպում 7 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 7 000,0
      08 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 10 389,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 10 389,0
      09 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 1 500 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 1 500 000,0
      10 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 3 011 220,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2 621 220,0
        ԱՀ ջրային կոմիտե 340 000,0
        ԱՀ կառավարություն 50 000,0
      11 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 55 658,2
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 55 658,2
      12 Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման խթանման ծրագիր 100 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 100 000,0
      13 Անասնաբուծության կանոնակարգում և արոտների կառավարում 100 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 100 000,0
      14 Անասնագերեզմանոցների և բիոթերմիկ հորերի կառուցում 5 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 5 000,0
      15 Արցախի Հանրապետությունում ոռոգման նպատակով հողօգտագործողներին աջակցման ծրագիր 500 000,0
        ԱՀ ջրային կոմիտե 500 000,0
      16 ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի հիմնարկների համար գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում 2 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2 000,0
      17 Մասնագիտական կրթական ծրագրերին և դասընթացներին մասնակցություն 5 000,0
        ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 5 000,0
    2 0421 Անտառային տնտեսություն 71 544,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  71 544,2
        ԱՀ անտառային կոմիտե 71 544,2
  3   450 Վառելիք և էներգետիկա 4 020 000,0
    5 0454 Էլեկտրաէներգիա 4 020 000,0
      01 Էներգետիկ ոլորտի զարգացման և սուբսիդավորման ծրագրեր 4 020 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 4 020 000,0
  5   450 Տրանսպորտ 235 853,2
    1 0451 Ճանապարհային տրանսպորտ 50 000,0
      01 Պետական ֆինանսական աջակցություն նպատակային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցմանը 50 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 50 000,0
    4 0454 Օդային տրանսպորտ  185 853,2
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 185 853,2
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 185 853,2
  6   450 Կապ 50 000,0
    1 0451 Կապ 50 000,0
      01 Արցախի տարածքում լայնաշերտ կապի հասանելիության և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր 50 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 50 000,0
  7   0470 Այլ բնագավառներ 347 381,5
    2 0472 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 313 881,5
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 313 881,5
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 313 881,5
    3 0473 Զբոսաշրջություն  33 500,0
      01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 33 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 33 500,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 335 730,3
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1 335 730,3
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -70 000,0
        ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե -70 000,0
      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 50 000,0
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 50 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 48 730,3
        ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 48 730,3
      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր 1 307 000,0
        ԱՀ կառավարություն 1 307 000,0
05     0500 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 205 259,0
  4     Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 33 877,0
    1   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 33 877,0
      01 Պետական աջակցություն «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 33 877,0
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 33 877,0
  6   0560 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 171 382,0
    1 0561 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 171 382,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 163 716,7
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 163 716,7
      02 ԱՀ տարածքի մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի ծրագիր 5 495,3
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 5 495,3
      03 Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների ծրագրեր 2 170,0
        ԱՀ բնապահպանության կոմիտե 2 170,0
06     0600 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 6 726 645,8
  3   0630 Ջրամատակարարում 6 008 778,1
    1 0631 Ջրամատակարարում  6 008 778,1
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 208 778,1
        ԱՀ ջրային կոմիտե 208 778,1
      02 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 800 000,0
        ԱՀ կառավարություն  800 000,0
      03 Ջրային համակարգերի կառուցում, վերանորոգում, վերակառուցում և պահպանում 5 000 000,0
        ԱՀ ջրային կոմիտե 5 000 000,0
  6   0660 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 717 867,7
    1 0661 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 717 867,7
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  695 022,7
        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 446 846,5
        ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե 248 176,2
      02 Պետական աջակցություն Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցի սպասարկում և բարեկարգում պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 22 845,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 22 845,0
07     0700 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 13 401 162,1
  1   0710 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 1 000 000,0
    1 0711 Դեղագործական ապրանքներ 500 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 500 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 500 000,0
    3 0713 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 500 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում ու սպասարկում 500 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 500 000,0
  2   0720 Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 4 781 645,7
    1 0721 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 2 269 207,7
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 2 269 207,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 2 269 207,7
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 722 597,0
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 508 313,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 508 313,3
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 214 283,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 214 283,7
    3 0723 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  678 895,5
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 672 745,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 672 745,0
      02 6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման ծառայություններ 6 150,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 6 150,5
    4 0724 Պարաբժշկական ծառայություններ 1 110 945,5
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 399 658,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 399 658,5
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 82 155,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 82 155,0
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 274 711,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 274 711,5
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 17 200,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 17 200,0
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 337 220,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 337 220,5
  3   0730 Հիվանդանոցային ծառայություններ 4 238 379,4
    1 0731 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  2 116 040,7
      01 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  150 009,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 150 009,9
      02 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայություններ 1 966 030,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 1 966 030,8
    2 0732 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 740 140,3
      01 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 172 592,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 172 592,0
      02 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 65 462,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 65 462,2
      03 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 173 396,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 173 396,7
      04 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 215 718,4
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 215 718,4
      05 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 112 971,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 112 971,0
    3 0733 Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 1 382 198,4
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 628 211,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 628 211,3
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 753 987,1
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 753 987,1
  4   0740 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 773 943,3
    1 0741 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 773 943,3
      01 Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 534 076,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 534 076,9
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 29 742,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 29 742,5
      03 Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 190 123,9
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 190 123,9
      04 Վիրուսային համավարակի կանխարգելման միջոցառումներ 20 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 20 000,0
  6   0760 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 2 607 193,7
    1 0761 Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 2 385 704,4
      01 Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 110 900,8
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 110 900,8
      02 ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 31 166,7
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 31 166,7
      03 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 906 500,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 906 500,0
      04 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 907 600,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 907 600,0
      05 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 24 830,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 24 830,0
      06 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 66 590,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 66 590,6
      07 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 17 135,2
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 17 135,2
      08 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 49 005,5
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 49 005,5
      09 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 30 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 30 000,0
      10 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայություններ 38 855,6
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 38 855,6
      11 Լեյշմանիոզ հիվանդության առաջացման և տարածման կանխման միջոցառումներ 3 120,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 900,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 900,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 700,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 620,0
      12 Անպտղության հաղթահարման ծրագրի անցկացման ծառայություններ 200 000,0
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 200 000,0
    2 0762 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 221 489,3
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  221 489,3
        ԱՀ առողջապահության նախարարություն 221 489,3
08     0800 ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2 983 611,4
  1   0810 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 375 778,4
    1 0811 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 375 778,4
      01 ԱՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 160 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 160 000,0
      02 Մարզական միջոցառումներ 120 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 120 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությանը 41 278,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 41 278,4
      04 Օգնություն մարզֆեդերացիաներին 54 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 54 500,0
  2   0820 Մշակութային ծառայություններ 1 455 637,0
    1 0821 Գրադարաններ 90 359,0
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  90 359,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 63 000,9
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 7 810,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 8 900,2
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 10 647,1
    2 0822 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 97 423,5
      01 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 14 173,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 14 173,2
      02 Պետական աջակցություն թանգարաններին  83 250,3
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 83 250,3
    3 0823 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 347 649,2
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 338 206,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 187 325,7
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 31 054,1
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 37 239,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 82 587,6
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 9 442,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 9 442,8
    4 0824 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 49 005,1
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 49 005,1
        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 49 005,1
    5 0825 Արվեստ 757 164,8
      01 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 57 022,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 57 022,4
      02 Պետական աջակցություն թատրոններին 155 066,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 155 066,0
      03 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 500 076,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 494 366,2
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 5 710,2
      04 Մշակութային միջոցառումներ 45 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 45 000,0
    7 0827 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 114 035,4
      01 Պետական աջակցություն «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 64 035,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 64 035,4
      02 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 50 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 50 000,0
  3   0830 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 910 396,0
    1 0831 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 759 091,8
      01 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 446 606,2
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 446 606,2
      02 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 301 600,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 301 600,0
      03 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 10 885,6
        ԱՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 10 885,6
    2 0832 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 151 304,2
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 143 804,2
        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի Կառավարության գործերի կառավարչություն առանձնացված ստորաբաժանում 106 503,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 12 389,8
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 8 672,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 7 635,7
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 8 603,5
      02 Հրատարակչական և թարգմանչական ծախսեր 7 500,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 500,0
  4   0840 Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 241 800,0
    1 0841 Երիտասարդական ծրագրեր 12 000,0
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 12 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 12 000,0
    2 0842 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 118 800,0
      01 Նյութական աջակցություն Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում երեք և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0
        ԱՀ Ազգային ժողով 45 000,0
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին  73 800,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 73 800,0
    3 0843 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 111 000,0
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 110 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 110 000,0
      02 Կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի միջոցառումներ 1 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 1 000,0
09     0900 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 15 497 024,9
  1   0910 Նախադպրոցական  կրթություն 1 301 415,8
    1 0911 Նախադպրոցական կրթություն  1 301 415,8
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 1 216 643,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 393 005,4
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 145 593,3
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 59 833,6
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 221 074,7
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 329 211,8
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 67 924,4
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 54 772,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 54 772,6
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 30 000,0
        ԱՀ կառավարություն 30 000,0
  2   0920 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 8 926 402,0
    1 0921 Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 8 926 402,0
      01 Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 3 183 992,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 193 031,7
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 2 226 868,7
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 145 735,8
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 76 615,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 156 727,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 291 148,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 93 864,8
      02 Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ.Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 98 024,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 98 024,0
      03 Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին 5 348 385,8
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 502 608,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 882 550,6
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 724 634,3
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 115 261,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 123 331,9
      04 Պետական աջակցություն Շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը 76 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 76 000,0
      05 «Երկարօրյա դպրոց» ծրագրով սննդամթերքի ձեռքբերում  220 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 220 000,0
  3   0930 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 942 241,9
    1 0931 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 553 180,9
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 553 180,9
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն            553 180,9
    2 0932 Միջին մասնագիտական կրթություն 389 061,0
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  173 260,3
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 173 260,3
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  75 868,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 75 868,2
      03 «Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  98 551,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 98 551,4
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  41 381,1
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 41 381,1
  4   0940 Բարձրագույն կրթություն 1 274 953,1
    1 0941 Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 1 274 953,1
      01 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  644 640,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 644 640,7
      02 «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  630 312,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 630 312,4
  5   0950 Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  1 147 088,3
    1 0951 Արտադպրոցական դաստիարակություն 933 151,6
      01 Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններին 279 886,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 139 171,9
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 29 440,2
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 36 567,5
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 29 803,3
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 23 367,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 21 536,0
      02 Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին 399 976,9
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 96 196,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 77 568,5
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 82 935,1
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 92 490,6
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 50 786,1
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 214 531,6
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 67 688,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 21 771,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 14 285,4
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 34 483,6
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 58 597,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 17 705,7
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 38 756,8
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 38 756,8
    2 0952 Լրացուցիչ կրթություն 213 936,7
      01 ԱՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր 16 000,0
        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 16 000,0
      02 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր 152 936,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 152 936,7
      03 Հեռավար կրթության կազմակերպում 45 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 45 000,0
  6   0960 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 272 227,4
    1 0961 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  1 272 227,4
      01 Կրթական միջոցառումների ծրագրեր  15 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 15 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 83 213,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 83 213,0
      03 Ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 900 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 900 000,0
      04 Դասագրքերի, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ գրականության, նյութերի, մասնագիտական գրականության ձեռքբերում  150 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 150 000,0
      05 Հրատարակչական ծախսեր 7 796,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 7 796,0
      06 Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի կազմակերպում 30 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 30 000,0
      07 Օլիմպիադաներ, մրցույթներ և փառատոներ 22 793,2
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 22 593,2
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 200,0
      08 ԱՀ ռազմահայրենասիրական և արտադպրոցական միջոցառումների ծախսեր 8 571,7
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 8 471,7
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 100,0
      09 Գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ծախսեր 5 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5 000,0
      10 Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ 5 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 5 000,0
      11 Մեթոդական oգնություն, փորձի փոխանակման միջոցառումներ 4 853,5
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 4 853,5
      12 Կենտրոնացված կարգով  կրթական և մարզական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում և տեղափոխում 20 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 20 000,0
      13 Ներառական կրթության միջոցառումներ 10 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 10 000,0
      14 Դպրոցական բարձր դասարանների աշակերտների և ուսանողների կրակային պատրաստում  10 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 10 000,0
  8   0980 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 632 696,4
    1 0981 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 632 696,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում 632 696,4
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 632 696,4
10     1000 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 72 939 879,6
  1   1010 Վատառողջություն և անաշխատունակություն 134 555,7
    1 1011 Վատառողջություն 13 057,0
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 13 057,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 13 057,0
    2 1012 Անաշխատունակություն 121 498,7
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 90 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 90 000,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 498,7
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 31 498,7
  2   1020 Ծերություն 23 951 394,0
    1 1021 Ծերություն 23 951 394,0
      01 Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ  1 562 880,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 1 562 880,0
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 39 206,4
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 39 206,4
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 1 417 680,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 1 417 680,0
      04 Օրենքով և ԱՀ նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  261 840,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 261 840,0
      05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 168 787,6
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 168 787,6
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 14 077 800,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 14 077 800,0
      07 Կուտակային հատկացումներ մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին  4 850 000,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 4 850 000,0
      08 Պաշտպանության բանակի համակարգի կենսաթոշակառուներին տրվող ամենամսյա հավելավճարներ 1 573 200,0
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 573 200,0
  3   1030 Հարազատին կորցրած անձինք  270 000,0
    1 1031 Հարազատին կորցրած անձինք  270 000,0
      01 Կենսաթոշակառուի և տեղահանված քաղաքացու մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 270 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 270 000,0
  4   1040 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 7 119 701,6
    1 1041 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 7 119 701,6
      01 Դրամական օժանդակություն ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   176 400,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 176 400,0
      02 Միանվագ դրամական աջակցություն ծառայողական և աշխատանքային  պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած անձանց և զոհված (մահացած) անձանց ընտանիքներին 52 500,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 52 500,0
      03 Պետական նպաստներ  4 817 514,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 4 817 514,0
      04 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   100 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 100 000,0
      05 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  877 600,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 877 600,0
      06 Զինվորական և փրկարարական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի հատուցում 35 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 35 000,0
      07 Պետական աջակցություն Երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 68 619,6
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 68 619,6
      08 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 2 068,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 2 068,0
      09 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 27 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 27 000,0
      10 Ամուսնությունների խրախուսում 270 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 270 000,0
      11 ԱՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 631 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 631 000,0
      12 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 52 000,0
        ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52 000,0
      13 Քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհված,անհայտ կորած անձանց ընտանիքներին և հաշմանդամ ճանաչած անձանց դրամական աջակցության  տրամադրում 10 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 10 000,0
  5   1050 Գործազրկություն 89 502,3
    1 1051 Գործազրկություն 89 502,3
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 2 250,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 2 250,0
      02 Աշխատանքի տոնավաճառի և աշխատաշուկայի հետազոտման կազմակերպում 2 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 2 000,0
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 35 996,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 35 996,0
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 4 768,3
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 4 768,3
      05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  4 488,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 4 488,0
      06 Պետական աջակցություն գործազուրկներին 40 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 40 000,0
  6   1050 Բնակարանային ապահովում 10 000 000,0
    1 1051 Բնակարանային ապահովում 10 000 000,0
      01 Բնակարանային ապահովման ծրագրեր 10 000 000,0
        ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե 10 000 000,0
  7   1070 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  26 015 708,0
    1 1071 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  26 015 708,0
      01 Ժողովրդական և Վաստակավոր պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց  պատվովճարներ 50 400,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 50 400,0
      02 Փախստականների, տեղահանվածների և վերաբնակիչների  սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ 67 600,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 67 600,0
      03 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 4 320,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 4 320,0
      04 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 880 668,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 880 668,0
      05 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով իրականացվող միջոցառումներ 2 910 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 750 000,0
        ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե 160 000,0
      06 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակում հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարման և կրած վնասների պետական աջակցություն 10 000 000,0
        ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  նախարարություն 5 000 000,0
        ԱՀ նյութական վնասների հարցերի կոմիտե 5 000 000,0
      07 Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված և (կամ) բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական աջակցության տրամադրում 12 102 720,0
        ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե 12 102 720,0
  9   1090 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 5 359 018,0
    1 1091 Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 956 158,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  956 158,2
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 956 158,2
    2 1092 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 4 402 859,8
      01  Կենսաթոշակների, նպաստների և սոցիալական այլ հատուցումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 232 675,8
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 232 675,8
      02 ԱՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական պարգևավճարների փոստային առաքման ծախսեր 43 680,0
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 43 680,0
      03 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 18 700,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 18 700,0
      04 Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստներ 1 209 804,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 1 209 804,0
      05 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 100 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 100 000,0
      06 ԱՀ համայնքների բնակչության  սոցիալական զարգացման ծրագրերի մշակում և ներդնում  15 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 15 000,0
      07 Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրում 30 000,0
        ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 30 000,0
      08 Գյուղական կամ քաղաքային բնակավայրերում մշտապես բնակվող ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 750 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 750 000,0
      09 Տարհանված անձանց անհետաձգելի չդասակարգված խնդիրների լուծման համար ծախսեր 3 000,0
        ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 3 000,0
      10 Ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով հարկ վճարողների կողմից վճարված գումարների վերադարձ 2 000 000,0
        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 2 000 000,0
11     1100 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 29 644 039,7
  1   1110 Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 5 500 000,0
    1 1111 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5 500 000,0
        ԱՀ կառավարություն  5 500 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 24 144 039,7
    1   Այլ  ծրագրեր 24 144 039,7
      01 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 1 034 039,7
        ԱՀ պաշտպանության նախարարություն 1 034 039,7
      02 Կապիտալ ներդրումներ 22 000 000,0
        ԱՀ կառավարություն 22 000 000,0
      03 Հատուկ նպատակների ծախսեր 600 000,0
        ԱՀ կառավարություն  600 000,0
      04 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0
        ԱՀ կառավարություն  300 000,0
      05 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 210 000,0
        ԱՀ կառավարություն  210 000,0
           

 

  Հավելված N 1
  Աղյուսակ N 2.1
   
Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 01. Պետական աջակցություն գրադարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
   
   
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար ՀՀ դրամով)
ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն          63 000,9
Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան ՊՈԱԿ             31 827,9
Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան ՊՈԱԿ              31 173,0
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ              7 810,8
Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ               7 810,8
Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ             8 900,2
Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              8 900,2
Մարտունու շրջանի վարչակազմ             10 647,1
Մարտունու կենտրոնական գրադարան ՊՈԱԿ              10 647,1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ          90 359,0
   

 

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.2
     
  Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի 02. Պետական աջակցություն թանգարաններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար ՀՀ դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն          83 250,3
  Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 60 401,0
  Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՈԱԿ 15 078,1
  Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան ՊՈԱԿ 7 771,2
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ         83 250,3
     

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.3
     
  Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի 01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար ՀՀ դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն          187 325,7
  ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ ՊՈԱԿ 81 158,5
  Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն ՊՈԱԿ 106 167,2
  Ասկերանի շրջանի վարչակազմ            31 054,1
  Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 31 054,1
  Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ           37 239,0
  Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 37 239,0
  Մարտունու շրջանի վարչակազմ           82 587,6
  Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ 51 495,1
  Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ ՊՈԱԿ 31 092,5
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        338 206,4
     

 

    Հավելված N 1
    Աղյուսակ N 2.4
     
  Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 02. Պետական աջակցություն թատրոններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների
     
     
  Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները Գումարը
(հազար ՀՀ դրամով)
  ԱՀ կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն        155 066,0
  Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն ՊՈԱԿ 116 961,2
  Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն ՊՈԱԿ 38 104,8
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ        155 066,0
     

 

  Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի 03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ