«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

 Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-102 օրենքի 72-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ.

«5. Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի համակարգի աշխատակիցների խրախուսման ֆոնդից աշխատակիցների պարգևատրմանն ուղղվող միջոցները չեն կարող գերազանցել աշխատավարձի ֆոնդի 30 տոկոսը:»:

 

Հոդված 2Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-82-Ն