«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2013թ. նոյեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ` օրենք74-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «պետական ռեգիստրի կողմից սահմանած» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 75-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը «անձանց» բառից հետո լրացնել  «(մարմիններին)» բառը:

 

Հոդված 3. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-80-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «2014 թվականի» բառերը փոխարինել «2015 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ̀                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                   

 

 

 

 

16 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-55-Ն