«Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                                     նոյեմբերի 23-ին

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 20.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետից հանել ««ժդ1»»-ին բառը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                         

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                            

          2022 թ. դեկտեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-94-Ն