«Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

  

Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                        նոյեմբերի 23-ին

 

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածի ժդ1-ին կետը, 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ և 5-րդ պարբերությունները, 141-ին գլուխը և 94-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունից և 10-րդ հոդվածի  9-րդ մասից համապատասխանաբար հանել ««ժդ1»»-ին և «, «ժդ1»»-ին բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա-ջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                          

  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

          2022 թ. դեկտեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-93-Ն