«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                       նոյեմբերի 23-ին

 

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրեն-քի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ բաժնի 21-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                             

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                                            

          2022 թ. դեկտեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-91-Ն