«Փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                       Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                   նոյեմբերի 23-ին

 

 

 

 

«ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

ԴԵՄ   ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» 2007 թվականի  դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-1 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդ-վածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերում, 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 28-րդ հոդ-վածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրե-ական օրենսգրքի» բառերը փոխարինել «Քրեական օրենսգրքի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի «ե» և «զ» ենթակետերի,  27-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ մասերի, 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը հանել:

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի  1-ին մասում՝                

  1) 4-րդ կետի «ժե» ենթակետի «ինտերնետ շահումով խաղեր և (կամբառերը հանել.

       2) 20-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարա-րություն» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերով:

 

Հոդված 4.  Օրենքի  5-րդ  հոդվածի  2-րդ  մասի 2-րդ կետի և 15-րդ հոդվածի 12-րդ   մասի 4-րդ կետի «ինտերնետ շահումով խաղ և» բառերը հանել:

 

Հոդված 5. Օրենքի ամբողջ տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարի-նել «Արցախի» բառով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        

      Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

          2022 թ. դեկտեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-89-Ն