«Զենքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                       նոյեմբերի 23-ին

 

 

 

«ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Զենքի մասին» 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀO-41 oրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենսդրությամբ» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                            

                                                                                                 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

          2022 թ. դեկտեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-86-Ն