<<Զինվորական ծառայության եվ զինծառայողի կարգավիճակի մասին>> օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

         Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                                       նոյեմբերի 23-ին

 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ

 ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1.  Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2018 թվականի  հոկտեմբերի 31-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածում «անձանց» բառից հետո լրացնել «, Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սադրիչ գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած անձանց ընտանիքների և հաշմանդամ ճանաչված անձանց» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 72-րդ  հոդվածը  լրացնել  հետևյալ   բովանդակությամբ 5-7-րդ մասերով.

«5. Սույն օրենքի 68-րդ հոդվածով սահմանված դրամական աջակցություն ստանալու իրավունքից օգտվում են նաև 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սադրիչ գործողությունների  հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած անձանց ընտանիքները և հաշմանդամ ճանաչված անձինք, որոնց վճարվում է նաև ամենամսյա դրամական օգնություն: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասի իմաստով անհայտ կորած են համարվում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սադրիչ գործողությունների հետևանքով գտնվելու վայրն անհայտ, ինչպես նաև գերեվարված քաղաքացիական անձինք:

7. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դրամական աջակցության և ամենամսյա դրամական օգնության չափերը, նշանակման և վճարման կարգերը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

 

    ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                          

    ՆԱԽԱԳԱՀ  

                                                                                                 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

    2022 թ. դեկտեմբերի 8

    Ստեփանակերտ

    ՀՕ-85-Ն