‹‹Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին›› ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2000 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-102 օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասով©

«Տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով£»£

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ©

«գույք՝ սույն օրենքով պետական գրանցման ենթակա անշարժ գույք և օրենքով նախատեսված դեպքերում պետական գրանցման ենթակա շարժական գույք (բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների)©»£

 

Հոդված 3. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասը «սահմանափակումները» բառից հետո լրացնել «շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքները, բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ իրավունքների,» բառերով£

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

8 հոկտեմբերի 2010թ

ք.Ստեփանակերտ 

ՀՕ-35-Ն