«Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                               

                                                                                                  Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                              նոյեմբերի 15-ին

 

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» 2019 թվականի հունիսի 27-ի ՀՕ-92-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «50»  և «65» թվերը փոխարինել համապա-տասխանաբար «30» և «45» թվերով, իսկ 4-րդ մասի «50» թիվը՝ «30» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում «հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերով» բառերը փոխարինել «հանրային ռադիոյով և հանրային հեռուստատեսությամբ» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

       2022 թ. նոյեմբերի 21

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-84-Ն