«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

Ընդունված է 2008 թվականի

ապրիլի 16-ին

 

 

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (21 մարտի 2000 թվականի, ՀՕ-102, այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով՝

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վրա տարածվում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի դրույթները:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջին պարբերության «կնքման օրվանից» բառերը փոխարինել «նոտարական վավերացման օրվանից» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 51-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ» կետով՝

«զ) «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում պետական գրանցման սուբյեկտներից պահանջել նաև այլ տեղեկություններ:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 52-րդ հոդվածի «բ» կետը լրացնել, բացառությամբ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

22 մայիսի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-25