«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                 

                                                                                          Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                    հոկտեմբերի 27- ին

 

 

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» 2018 թվականի հունիսի 28-ի ՀՕ-28-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում, 7-րդ և 21-րդ հոդվածների 1-ին մասերում «Արցախի Հանրապետության օրենքով», «Արցախի Հանրա-պետության օրենքները» և «Արցախի Հանրապետության օրենքներով» բառերը փոխարի-նել համապատասխանաբար «օրենքով», «օրենքները» և «Օրենքներով» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության պաշտոնական տեղեկագրում» և ուժի մեջ է մտնում Արցախի Հանրապե-տության» բառերը փոխարինել «http://arlexis.am կայքում և ուժի մեջ է մտնում» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «օրենքներին», իսկ 24-րդ հոդվածի 1-ին մասում «օրենքներով» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «օրենսդրութ-յանը» և «օրենսդրությամբ» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

       2022 թ. նոյեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-81-Ն