«Հասարակության եվ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                            

                                                                                                     Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                         հոկտեմբերի 27-ին

 

«ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» 2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-43-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածի 7-րդ մասում ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» և հանրապետության» բառերը փոխարինել «http://arlexis.am կայքում և Արցախի Հանրապետության» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով» բառերը փոխարինել «օրենքով» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բա-ռով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-դող  օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

       2022 թ. նոյեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-77-Ն