«Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի եվ կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                      

                                                                                          Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                    հոկտեմբերի 27- ին

 

 

«ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» 2004 թվականի հոկտեմբերի 20-ի ՀՕ-133 օրենքի (այսու-հետ՝ Օրենք) 1-ին և 4-7-րդ հոդվածներում, բացառությամբ 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի,  «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության սոցիալ-ժողովրդագրական» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության սոցիալ-ժողովրդագրական» բառերով, իսկ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» բառերը՝ «http://arlexis.am կայքում» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը։

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

       2022 թ. նոյեմբերի 8

       Ստեփանակերտ

       ՀՕ-76-Ն