«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին

                                                                              

                                                                                          Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                     հոկտեմբերի 27- ին

 

 

 

«ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հոգեբուժական օգնության մասին» 2011 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-88-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) նախաբանում, 1-ին հոդվածի վերնագրում և տեքստում, 2-րդ հոդվածում, 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետերում,   4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում, 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 7-րդ, 8-րդ, 17-րդ և   23-րդ հոդվածներում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով:               

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ և 10-րդ կետերից, 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասից և 6-րդ հոդվածի 9-րդ մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության Սահմանադրության 21-րդ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 29-րդ» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի  6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝                                                                  

«8) ստանալու իրավաբանական օգնություն, այդ թվում` «Փաստաբանության մասին» օրենքով նախատեսված հանրային պաշտպանություն.»:

 

Հոդված 5.  Օրենքի 7-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս.                                                                                                     

«5. Իրավաբանական անվճար օգնությունը հոգեբուժական կազմակերպությունում հաշվառված և բուժվող հոգեկան խանգարումով տառապող անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա տրամադրում է Արցախի Հանրապետության փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակի նշանակած փաստա-բանը:»:            

Հոդված 6. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական» բառերը փոխարինել «Քաղաքացիական» բառով:  

Հոդված 7. Օրենքի հավելվածի 5-րդ բաժինն ուժը կորցրած ճանաչել:  

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը։

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

        2022 թ. նոյեմբերի 8

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-74-Ն