«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                

                                                                                                  Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                   հոկտեմբերի 27-ին

 

 

 

«ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» 2005 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-223 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին, 17-րդ, 18-րդ, 18.1-ին, 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում, 21-րդ, 22-րդ, 27-րդ, 37-րդ և 42-րդ հոդվածներում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով։

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ, 6-րդ, 19-րդ և 26-րդ հոդվածներում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական, վարչական և քրեական» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «Քաղաքացիական», «Քրեական», «Քաղաքացիական, Վարչական և Քրեական» բառերով։

 

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 8-րդ կետում «ֆինանսների» բառից հետո լրացնել «և էկոնոմիկայի» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը։

 

Հոդված 5. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 10-րդ կետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ     11-րդ և 12-րդ կետեր.

«11) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքներից տեղահանված անձանց.

12) հոգեբուժական կազմակերպությունում հաշվառված և բուժվող հոգեկան խան-գարումով տառապող անձանց:»:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը։

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

        2022 թ. նոյեմբերի 8

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-73-Ն