«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                            

                                                                                              Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                           հոկտեմբերի 27-ին

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

[

Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-147-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`

1) ա» ենթակետում  «185,595,465.2» թիվը փոխարինել «190,595,465.2» թվով.

2) բ» ենթակետում «217,076,592.1» թիվը փոխարինել «222,076,592.1» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.

                                                        Գումարը

(հազար դրամներով)

         

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

1.  Եկամուտների գծով

5,000,000.0

 

2.  Ծախսերի գծով

5,000,000.0

:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.

                                                         Գումարը

(հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5,000,000.0

 

այդ թվում`

 

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

5,000,000.0

:

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.

Գումարը

(հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

5,000,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5,000,000.0

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

5,000,000.0

 

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

5,000,000.0

 

:

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխություն-ները.

Գումարը

(հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

5,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

5,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

5,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

5,000,000.0

 

այդ թվում՝

 

 

Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

5,000,000.0

:

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝  համաձայն սույն օրենքի հավելվածի:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի անբաժանելի մասը:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                          Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

        2022 թ. նոյեմբերի 8

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-70-Ն

 

 

Հավելված

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հազար դրամով

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը

0000

0000

0000

0000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

     5 000 000,0

10

 

 

1000

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

    5 000 000,0

 

7

 

1070

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

    5 000 000,0

 

 

1

1071

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

    5 000 000,0

 

 

 

07

Պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված և (կամ) բնակտարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական աջակցության տրամադրում

    5 000 000,0

 

 

 

 

ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե

     5 000 000,0