«Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                  

                                                                                                  Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                   հոկտեմբերի 27-ին

 

 

 

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքում 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժզ» կետում «և վարկային կազմակերպություն» բառերը փոխարինել «, վարկային կազմակերպություն և պետության կողմից ստեղծված հիմ-նադրամ» բառերով:

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի հունվարի   1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

        2022 թ. նոյեմբերի 8

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-69-Ն