«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

 

                                                                                                   Ընդունված է 2022 թվականի       

                                                                      սեպտեմբերի 29-ին

 

 

    «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի   26-ի ՀՕ-77 օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում «30» թիվը փոխարինել «35» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  

                                                                                             

                                                                                                    Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

        2022 թ. հոկտեմբերի 14

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-67-Ն