«Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2006թ. ապրիլի 19-ին

Հոդված 1. «Գույքահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետը «որոնք դեռևu չեն uտացել իրավունքների պետական գրանցում» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև սեփականության կամ հողoգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից այդ հողամաuի վրա ինքնակամ կառուցված շենքերը և շինությունները, այդ թվում՝ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից ինքնակամ կառույցները» բառերով:

 

Հոդված 2. Oրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետում «5-րդ և 6-րդ» բառերը փոխարինել «5-րդ, 6-րդ և 8-րդ» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                        Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

              

 

 

 

27 մայիսի 2006թ.

ք. Ստեփանակերտ