Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                      Ընդունված  է 2022 թվականի       

                                                                    սեպտեմբերի 29-ին

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Վարչական դատավարության օրենսգրքի 62-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-ին և 1.2-րդ մասեր

«11 Այն դեպքերում, երբ դատավարության մասնակցի հասցեն անհայտ է, ապա պատ-շաճ ծանուցում է համարվում Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում ծանուցագիր տեղադրելը։

1.2. Իրավաբանական անձանց ծանուցումը կատարվում է «Ինտերնետով հրապարա-կային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված կարգով։».

3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Ծանուցագրերը ուղարկվում են անձի նշած հասցեով, իսկ նման հասցե նշած չլինելու դեպքում` սույն օրենսգրքի 75-րդ հոդվածով սահմանված հասցեով, ընդ որում, սույն օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 2-5-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում ծանուցագիրը միևնույն ժամանակ հրապարակվում է Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում։».

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին մաս.

«5.1. Դատավարության մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները համարվում են պատշաճ ծանուցված նաև այն դեպքում, երբ նրանք ծանուցվել են «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքով՝ ինտերնետի միջոցով անհատական ծանուցման համար նախատեսված կարգով:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  

 

     Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

        2022 թ. հոկտեմբերի 14

        Ստեփանակերտ

        ՀՕ-64-Ն